Science Park Borås

Science Park Borås är beläget i det textila navet Textile Fashion Center. Genom de kompetenser och resurser som finns här ges möjligheter att realisera idéer, utveckla och generera nya innovationer, produkter och tjänster på marknaden. Här möts akademi, näringsliv och andra delar av samhället.

Den integrerade miljön har i flera fall varit en förutsättning för forskningsprojekt, framförallt med miljöinriktning, vilket resulterat i att regeringen valde Högskolan i Borås för uppdraget att etablera en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier.

Science Park Borås är idag involverad i flera EU-projekt och är en aktiv part i arbetet med ansökningar kopplat till EU:s Green Deal. Science Park Borås har haft en viktig roll kopplat till coronapandemin med ett antal olika konkreta projekt för att få fram utrustning till vården genom nyttjandet av resurser i form av maskiner, utrustning, personal och nätverk – inte minst genom innovationsmiljön DO-tank Center.

Science Park Borås webbplats

Textile & Fashion 2030

Textile & Fashion 2030 är det nationella regeringsuppdraget som drivs från Högskolan i Borås genom Science Park Borås. Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher och dess påverkan på Agenda 2030-målen är stor i alla delar av värdekedjan. För att bryta den negativa trenden krävs en systemförändring. Plattformen främjar samverkan mellan aktörer i den textila värdekedjan och förmedlar utbildning, forskning och innovation, samt stödjer nya, hållbara affärsmodeller.