Innovation och entreprenörskap

Verksamheten vid Högskolan i Borås kännetecknas av öppenhet, nyfikenhet, kreativitet och flexibilitet. Högskolan i Borås arbetar aktivt för att i ökad grad nyttiggöra forskningsresultat.

Lärosätet är ett nav i det regionala innovationssystemet och en naturlig partner i klusterbildningar i närområdet. Professionslärosätet erbjuder miljöer där vetenskap möter praktik till gagn för verksamhetsutveckling och förnyelse, och där kunskapsöverföring sker i vardagen.

Högskolan i Borås arbetar med ett vidgat innovationsbegrepp som inkluderar sociala och kulturella förnyelseprocesser. Innovation är därför viktigt för näringsliv såväl som för offentlig verksamhet och kulturliv. Ett verksamhetsmål för högskolan är att vara en drivande part i det regionala innovationssystemet och aktivt delta i kompletta samarbeten tillsammans med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet, både regionalt och nationellt.

Samverkar med många aktörer

För att driva processer kring innovation och nyttiggörande av forskning arbetar Högskolan i Borås utifrån både interna arenor som Science Park Borås med DO-tank Center och externa aktörer. Här följer ett par aktörer vi arbetar aktivt med.