En kvist med löv och solsken

Hållbarhetsarbetet – systematik och ansvar genom miljöledningssystemet

Högskolans vision och övergripande mål [1] framhåller vikten av att tillsammans ta ansvar för framtiden och bidra till en hållbar utveckling präglad av jämställdhet och globala perspektiv.

Hållbarhetsarbetet grundas i policyn för hållbar utveckling [2] som understryker högskolans uppgift att genom akademisk utbildning utrusta studenterna med förmågor och kunskap som förbereder dem att i sina professioner medverka till ett hållbart samhälle. Vidare prioriteras forskning kring hållbar utveckling präglad av flervetenskapliga ansatser, nytänkande och samverkan med samhället lokalt och globalt. Inom ramen för den vetenskapliga och konstnärliga friheten finns ett ansvarstagande att genom kunskapsutveckling och problematisering bidra till en hållbar framtid. Som en organisation med ett ledningssystem certifierad enligt ISO 14001 driver högskolan ett systematiskt arbete för att minska den direkta miljöbelastningen från verksamheten och bidra till socialt ansvarstagande.

Miljöledningssystem tydliggör ansvar och ger systematik

Högskolan i Borås har ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001:2015 som också är certifierat sedan 2013. Genom miljöledningssystemet ges systematik i arbetet med hållbar utveckling. Miljöledningssystemet tydliggör organisationen och ansvar för arbetet, listar intressenter som har krav och förväntningar på lärosätet, specificerar vilka frågor som är högskolans viktiga hållbarhetsaspekter och därmed extra viktiga att arbeta med och avgränsar också vad som är att se som högskolans hållbarhetsarbete då det finns områden som har att göra med påverkan och ansvar men som hanteras på annat sätt i organisationen (exempelvis arbetsmiljö, lika villkor och jämställdhet). Rutiner i miljöledningssystemet specificerar hur hållbarhetsaspekter och miljöhänsyn ska tas i processer inom organisationen och beskriver också hur systemet skall utvecklas och förvaltas. Det beskrivs också hur uppföljning och rapportering av arbetet ska ske.

Ansvar i hållbarhetsarbetet och miljöledningssystemet 

Högskolans miljöledningssystem tydliggör ansvar i högskolans arbete med en hållbar utveckling. Kort innebär den att:

  • Rektor är övergripande ansvarig för miljöledningssystemet genom vilket hållbarhetsarbetet styrs är verksamt.
  • Akademichefer, Förvaltningschef och chefer för Rektors stab samt Forskning och Innovation ansvarar för att hållbarhetsarbetet implementeras, organiseras, dokumenteras i högskolans enheter.
  • Förvaltningschef ansvarar för utveckling och förvaltning av miljöledningssystemet så att det är verksamt och fyller ISO-standardens krav samt för samordning, utveckling och uppföljning av lärosätet hållbarhetsarbete samt sammanställning av rapportering av högskolans hållbarhetsarbete och miljöprestanda till diverse intressenter.

Kontaktpersoner i hållbarhetsarbetet