Erasmus+ formulär utbytesstudier

Uppgifter inför ditt Erasmusutbyte

International Office behöver uppgifterna för att kunna administrera ditt Erasmusutbyte och tillhörande stipendium.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Med startdatum menas första dagen du kommer befinna dig fysiskt på plats i värdlandet av en akademisk anledning. Välkomstdagar (ofta kallat t.ex. ”orientation days”, ”welcome days” eller ”introduction days”) kan räknas med i perioden.

Med slutdatum menas sista dagen du kommer befinna dig fysiskt på plats i värdlandet av en akademisk anledning.

Grönt resande

Om majoriteten av din resa till och från värdlandet görs med ett miljövänligt färdmedel kan du få ett tillägg till ditt stipendium. Både dit- och hemresan räknas, det räcker inte att resa miljövänligt på endast en av sträckorna. Till miljövänliga färdmedel räknas samåkning i bil (minst två personer), tåg och buss.

Om du ska resa miljövänligt kan du få stipendium för upp till 4 resdagar, max 2 per resväg. En resdag är en dag du behöver för att ta dig till/från värdlandet. Resa som sker samma dag som studierna utomlands startar eller avslutas räknas inte som en extra resdag.

GDPR

Uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret och under mobilitetsprocessen kommer att behandlas av högskolan i syfte att besluta, dokumentera, administrera och följa upp mobiliteten. Uppgifterna kommer att bevaras och gallras enligt gällande gallringsregler och beslut. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b) (e) och artikel 9.2 (g) dataskyddsförordningen samt 3 kap. 3 § 2 p. dataskyddslagen.

Uppgifterna kommer lämnas ut till Universitets- och högskolerådet och Europeiska kommissionen för deras självständiga behandling i syfte att genomföra och följa upp mobiliteten. Läs mer om Europeiska kommissionens behandling av personuppgifter här: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har på högskolans webbplats, hb.se/dataskydd