Personskada

När en personskada/arbetsskada (arbetsolycka, arbetssjukdom, färdolycksfall m.m.) inträffat ska du som skadats omedelbart göra en anmälan till den som är arbetsmiljöansvarig på akademin. Om du inte kan göra det själv kan det göras av studerandeskyddsombud, skyddsombud, kamrat eller anhörig. Använd Blankett för skadeanmälan (PDF)

För studenter på Polisutbildningen gäller följande blankett för skadeanmälan.

Du som skadats fyller i och undertecknar blanketten samt skickar den till Högskolan i Borås, Registrator, 501 90 Borås som i sin tur skickar den vidare till berörd akademi med kopia till HR. Berörd akademi ansvarar för att originalblanketten skickas till Kammarkollegiet och att kopia samt bekräftelse på anmälan skickas till registrator för diarieföring. Den som är ansvarig för att utreda arbetsskadan gör anmälan till Försäkringskassan samt i vissa fall till Arbetsmiljöverket.

Vid en allvarlig olycka kan en person ha blivit svårt eller lättare skadad. I vissa fall kan även psykisk skada räknas som olycksfall, t.ex. om en person hamnat i chocktillstånd. Hot om våld kan exempelvis leda till en sådan skada. Inledningsvis brukar det vara svårt att göra en bedömning kring detta.

Skadlig inverkan innebär att du som student under en viss tid utsatts för skadliga faktorer i studiemiljön som kan vara orsaken till att du har fått skador. Svårare personskada kan vara en skada som:

  • Resulterar i en fraktur på ett ben i kroppen.
  • Orsakar svår blödning, eller svår skada på nerv, muskel eller sena.
  • Skada på inre organ.
  • Innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5 % av kroppsytan. Kylskada jämställs med brännskada.

Svårare personskada är också förlust av en kroppsdel, skador på sinnesorgan samt skador som kan medföra långvarig sjukdom eller framtida men.