Behörighet

För att studera på högskola eller universitet måste du uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Den grundläggande behörigheten är gemensam för alla utbildningar och fastställs i Högskoleförordningen. Den grundläggande behörigheten anger en miniminivå av förkunskaper som behövs för att ha förutsättning att klara av studierna. Förutom kravet på grundläggande behörighet för högskoleutbildning har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning det gäller. 

Gymnasial utbildning

Utbildningssystemet har ändrats en del genom åren därför skiljer sig förkunskapskraven åt mellan olika utbildningar och tidsperioder. Det som också varierar är hur betygen räknas.

Läs mer på antagning.se om vad som krävs och hur betygen räknas utifrån din studiebakgrund.

Motsvarandebedömning/Undantag

Sökande som inte uppfyller kraven för behörighet kan medges undantag (dispens) eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Sökande som formellt inte uppfyller kraven för behörighet kan även bedömas ha reell kompetens; här finns mer information

Grundläggande behörighet genom prov

Du som är minst 24 år och saknar grundläggande behörighet till högskolestudier kan skriva ett prov för att styrka din kompetens. Provet vänder sig till dig som inte gick i mål med din gymnasieutbildning och som vill studera på högskolan framöver. Antalet platser är begränsade. Provet avser grundläggande behörighet på grundnivå.

Grundläggande behörighetsprov

Universitets/ högskoleutbildning

Till kurser och program på grundnivå söker du på dina gymnasiemeriter eller motsvarande. Till program på avancerad nivå krävs att du har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng.
Läs mer på antagning.se om vad som gäller. (extern länk)