Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen problematiserar innebörder i att vara förstelärare i förskola, skola eller fritidshem. I kursen får du ta del av kunskaper som knyter an till skolutveckling och prova olika redskap som kan vara till stöd för att undersöka förutsättningar och behov av praktiknära utvecklingsinsatser. Kunskapsområden som läroplansteori och didaktik behandlas och lägger en god grund för kollegiala samtal i de personalgrupper som försteläraren verkar i.