Mikroekonomi

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Utgångspunkten är att agenter måste fördela ändliga resurser för att tillfredsställa oändliga behov.

Kursen ger dig också grunden för att förstå hur prisbildningen fungerar i olika marknader beroende på antal konsumenter och producenter samt hur beslutfattare kan motverka effekten av konsumtionen och produktionen som är skadlig för miljön för att uppnå samhällsekonomisk effektivitet.

I det inledande momentet presenterar vi hur prismekanismen och elasticiteter används för att analysera hur marknader fungerar samt hur dessa påverkas av förändringar i omvärlden.

Nästa moment ger en introduktion till konsumtionsteori och hur preferenser, priser och inkomst påverkar individens optimala konsumtion.

I den tredje delen av kursen lär du dig viktiga begrepp inom produktionsteori på kort och lång sikt.

Kursens följande moment behandlar viktiga kostnadsbegrepp såsom rörliga kostnader, fasta kostnader och marginalkostnaden. Vi undersöker också hur producenter vinstmaximerar både på kort och lång sikt.

I nästa moment fokuserar vi på hur producentens beteende påverkas av vilken marknadsform producenten är verksam i. Exempel på dessa marknadsformer är fullständig konkurrens, monopol och monopolistisk konkurrens.

Kursens sista moment presenterar hur olika marknadsmisslyckanden, såsom kollektiva varor och asymmetrisk information påverkar allokeringen av resurser i samhället. Vi undersöker också hur konsumtion och produktion kan generera externaliteter och hur dessa kan motverkas med hjälp av skatter och regleringar.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.