Svenska som andraspråk för lärare, 46-60 hp

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen består av två delkurser. Den första berör didaktiska perspektiv på grammatik och fonetik. I kursen introduceras språktypologi, konstruktionsgrammatik samt ett kontrastivt perspektiv på det svenska språket. Vi diskuterar hur olika grammatiska perspektiv kan implementeras i andraspråksundervisning och problematiserar uttalspedagogiska frågor i svenska som andraspråk. Den andra delkursen behandlar sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet och lyfter fram aktuell forskning inom området. Genom kritisk granskning av språk, attityder och värderingar i olika samhällsdiskurser ger kursen ökad insikt om sociala strukturer och maktordningar som kan påverka lärares didaktiska val. Vi diskuterar även hur lärares didaktiska val kan påverka elevers språk- och identitetspraktiker.

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.