Operation

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60 hp

Vårtermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås, Distans

Vårtermin 2025
Heltid 100%, Dag
Borås, Distans

Som operationssjuksköterska ingår du i teamet kring patienten vid kirurgiska ingrepp och interventioner. Det innebär att stor vikt läggs på samarbete i interprofessionella team, där kommunikation är ett viktigt redskap som möjliggör säker vård och förebyggande av vårdskador.

Du ansvarar för personcentrerad och evidensbaserad perioperativ vård och för att tillgodose patientens välbefinnande och trygghet. Det innebär att du säkerställer god vård genom att vaka över patientens välmående och kropp, så att ingen skada sker, under det kirurgiska ingreppet. Den specialistvård som operationssjuksköterskan ansvarar för sker före, under och efter kirurgiska ingrepp inom en högteknologisk miljö. Det innebär att operationssjuksköterskan behöver kunskaper inom såväl medicinska som tekniska vetenskaper. Operationssjuksköterskans främsta fokus är att tillgodose infektionsförebyggande åtgärder. Utifrån specifik kompetens och med kommunikation inom teamet planerar operationssjuksköterskan patientens vård, samt leder och fördelar arbetet i operationssalen.

Som operationssjuksköterska har du möjlighet att arbeta inom olika kirurgiska specialiteter och perioperativ vård för såväl barn som vuxna vid planerad och akut kirurgi, samt vid traumakirurgi. Det medför att en handlingsberedskap behöver utvecklas för att agera under stressiga situationer och där vård prioriteras. Utbildningen innehåller seminarier och simuleringsövningar som stimulerar till denna kunskapsutveckling. Även organisation kring stora katastrofer och olyckor, där operationssjuksköterskan medverkar i traumakirurgi, behandlas under utbildningen.

Programmet är en distansanpassad utbildning på helfart, vilket innebär heltidsstudier under två terminer och en arbetsinsats på minst 40 timmar/vecka. Programmet består av 6 kurser. Studierna bedrivs via en digital lärplattform med anpassade läraktiviteter såsom föreläsningar, som sker live eller är inspelade, seminarier, inlämningsuppgifter, kamratgranskning, handledning och studiebesök. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Du kommer att ingå i en studiegrupp med obligatoriska handledningstillfällen med lärare. Tillsammans inhämtar ni aktivt de teoretiska kunskaperna som sedan bearbetas i diskussioner, seminarier och inlämningsuppgifter, vilka efteråt följs upp med simulerings- och färdighetsövningar. Detta förbereder för efterkommande verksamhetsförlagda utbildning ( VFU).

Simulering och färdighetsträning sker huvudsakligen på campus vid Högskolan i Borås, men även andra platser i Borås kan förekomma.

Examinationer sker via digital salstentamen, inlämningsuppgift, kamratgranskning, seminarier och kliniska examinationer via simulering på kliniskt träningscentrum (KTC).

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker under två av utbildningens kurser. Platser erbjuds inom Västra Götalandsregionen för dig som studerar vid Högskolan i Borås. Du kan även utföra VFU på annan ort om det finns möjlighet. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av totalt 12 veckor.

Arbetsmarknad

Operationssjuksköterskans kompetens är unik och efterfrågad på arbetsmarknaden. Efter utbildningen har du även möjlighet att läsa vidare mot master-, licentiat- och doktorsexamen.

Träffa våra studenter

Läs intervjun med en av studenterna på utbildningen:

Max vill stå "mitt i såret" och arbeta praktiskt i team