Huvudmeny

Om du har frågor eller behöver hjälp

Om du har frågor om eller behöver hjälp med sådant som rör din studiemiljö kan du vända dig till:

Arbetsmiljökommittén

Du kan vända dig till ditt studerandeskyddsombud eller akademins skyddsombud om du har frågor om, eller vill anmäla brister i, arbetsmiljön, så kan de ta upp ärendet i berörd arbetsmiljökommitté.

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombud ska som företrädare för studenterna påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god studiemiljö. Studerandeskyddsombudet deltar i skyddsronder, beaktar förändringar och bedömer hur dessa påverkar studenternas studiemiljö, samt håller sig underrättad om lagstiftning som berör området.

Studentkåren

Studentkåren i Borås (extern länk) bevakar utbildningsfrågor och studiesociala frågor. Kåren har en studiesocial kommitté som bl.a. arbetar med gemensamma arbetsmiljöfrågor.

Studenthälsan

Studenthälsan arbetar huvudsakligen med problem som har med din studiesituation att göra och kan hjälpa till med exempelvis rådgivning, problemlösning, korttidsterapi och handledning.

Studentombudsman

Högskolans Studentombudsman är stödperson för dig, som är student eller forskarstuderande/doktorand, när det gäller studierelaterade frågor. Till studentombudsmannen kan du vända sig om du har utsatts för oacceptabelt bemötande på högskolan, exempelvis vid betygssättning, bemötande av lärare, annan personal eller andra studenter, eller om du behöver stöd i samband med utredning i disciplinärende. Det gäller även under verksamhetsförlagd utbildning hos tredje part.

Student med funktionsnedsättning

Högskolan i Borås erbjuder alla studenter möjligheter att studera på lika villkor. Därför kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Med funktionsnedsättning menar vi varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar som kan vara ett hinder för dina studier.

Arbetsmiljöverket

Regler och information om arbetsmiljö finns hos Arbetsmiljöverket (extern länk)