Lokala arbetsmiljökommittéer

Varje akademi/enhet har en lokal arbetsmiljökommitté som deltar i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följer upp hur arbetet genomförs.

Kommittén är rådgivande till akademichef/förvaltningschef/chef FoI/stabschef i arbetsmiljöfrågor.

Kommittén sammanträder mist sex gånger per år.

För mer information om den lokala arbetsmiljökommitténs sammansättning, mötestider samt minnesanteckningar se respektive akademis webbsida: 

Förteckning över skyddsombud och huvudskyddsombud

A1 - Akademi för textil, teknik och ekonomi

A2 - Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

A3 - Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

A4 - Akademi för polisiärt arbete

Rektors Stab, Forskning och Innovation

Verksamhetsstöd

Blankett för anmälan/avanmälan av skyddsombud finns i Blankettarkivet.