Upprätta mobilitetsavtal med partnerlärosäten

Syfte med mobilitetsavtal

Högskolan i Borås har samarbeten med lärosäten och organisationer i andra länder inom flera områden. Många av dessa samarbeten kräver att högskolan ingår ett skriftligt avtal för att reglera ansvarsförhållanden och säkerställa en ömsesidig förankring. Mobilitetsavtal som upprättas med partnerlärosäten har sin förankring i kärnverksamhetens behov. Ett skriftligt avtal är en ömsesidig deklaration där parterna förpliktigar sig till något. I avtalet fastställs vad man vill uppnå samt parternas rättigheter och skyldigheter.

Det ska framgå vad samarbetet ska resultera i, vilka åtaganden det medför samt hur och när det ska utvärderas. Mobilitetsavtalen bör vara tidsbestämda och ska gå att säga upp.

Så här går processen till

 1. Idé eller förfrågan
  Förslag på nya avtal för mobilitet kan komma från medarbetare inom högskolan eller från potentiella partnerlärosäten. Den person på högskolan som fått frågan från extern part (annat lärosäte) anses vara initiativtagare och den som påbörjar processen internt.
 2. Institutionens bedömning
  Idé, syfte och potentiella målgrupper för ett nytt mobilitetsavtal presenteras för prefekt som gör bedömning om idén är intressant att arbeta vidare med. Om avtalet för mobilitet gäller annan verksamhet än akademiernas lyfts idé, syfte och potentiella målgrupper med berörd chef för bedömning.
  Beredningsunderlag inför upprättande av mobilitetsavtal (PDF)
 3. Beslutsunderlag tas fram.
  Mobilitetsavtal för studentutbyte: Internationell koordinator tar fram beredningsunderlag inför beslut. Mobilitetsavtal för doktorander, lärare och övrig personal: Prefekt/berörd chef ser till att ett beredningsunderlag inför beslut tas fram. Internationell koordinator och samordnare för internationalisering informeras om pågående process. Vid eventuella frågor kan handläggare vända sig till internationell koordinator för stöd. Ytterligare vägledning för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT: Vid analysen av säkerhetsrisker och etiska överväganden (ansvarsfull internationalisering), behöver eventuellt identifierade risker kompletteras av ett förslag till riskhantering. Checklista och förslag till riskhantering utvecklas.
 4. Ställningstagande om avtal ska ingås.
  Ärendet föredras av handläggare och avtal upprättas i enlighet med högskolans/akademins rutiner.

Förankring internt

Samarbetet ska vara väl förankrat internt före avtal för mobilitet sluts.

Ansvarig för rutinen

Samordnare för internationalisering, internationella koordinatorer, forskarutbildningssamordnare och akademichefer har varit med och tagit fram rutinen.

Avsiktsförklaringar inkluderas inte i denna rutin

Rena avsiktsförklaringar går utanför denna process, exempelvis Memorandum of Understanding (MoU) Det är ett uttalande om att man önskar samarbeta inom vissa uppräknade områden utan reglering av villkor för samarbetet.

För mer information

Samordnare för internationalisering, Veronica Trépagny

Internationell koordinator, Tove Pousette