Genomförande av kurs

Undervisning

(skriv texten)

Examination och tentamen

Riktlinjer för rättssäker examination
Regler och rutiner för tentamen

Kursvärdering

I varje kurs ska en kursvärdering genomföras. Det är kursansvarigas uppgift att tillhandahålla en kursvärdering i kursaktiviteten och sedan skriva en kursrapport vid kursens slut. Läs mer under kursrapport i menyn.