Examen och examination

Vidare kan student som läst fristående kurser också ansöka om examen hos högskolans examensenhet om kraven för examen enligt högskolans examensordning är uppfyllda, läs mer om examensstruktur. Dessa regler gäller för Högskolan i Borås som helhet.

Akademin bistår examensenheten i handläggning av dessa ärenden, främst vid två fall:

  1. Studierektorer fattar beslut om utbyte av kurser i programexamen, liksom beslut om tillgodoräknanden av kurser.
  2. Studierektorer bistår med bedömning av kurser från andra lärosäten/andra länder i de fall studenten ansöker om examen på basis av fristående kurser.

Inom vårdutbildningarna kan studenter som har en äldre eller utländsk avslutad yrkesutbildning komplettera med fristående kurser för att erhålla kandidatexamen, vilket är ett krav för att kunna söka magisterutbildning. De studenter som har en kandidatexamen har möjligheter att via fristående kurser erhålla magisterexamen i vårdvetenskap vilket är ett krav för att kunna söka masterutbildning.  Flertalet studenter kontaktar högskolan för studieplan inför denna typ av studier. Studievägledare, utbildningsadministratörer, företrädare för akademin (ämneskunniga) samt examenshandläggare samverkar i dessa ärenden.

Efter genomgången utbildning kan student ansöka om examen, efter sjuksköterskeutbildning och  specialistsjuksköterskeutbildning erhålls dubbla examina, yrkesexamen samt kandidat- respektive magisterexamen.

Efter avslutad sjuksköterskeutbildning samt Barnmorskeutbildning vänder studenten sig till Socialstyrelsen för yrkeslegitimation.

Examination

För varje kurs finns minst en examinator, som ansvarar för de betygsbeslut som fattas i kursens examinationer. Inför varje termin beslutar utbildningsutskotten om examinatorer för samtliga kurser, efter beslutsförslag från prefekt. Beslutsunderlaget ska innehålla kursens namn och kurskod, samt examinators namn och titel. Akademin har en fastställd rutin för arbetet med att utse examinatorer.

Rättssäker examination

I högskolans Riktlinjer för rättssäker examination anges, förutom formalia kring genomförande av examination vid högskolan, ett antal grundregler som syftar till att kvalitetssäkra examinationerna:

  • Grunder för betygssättning och kriterier för bedömning ska vara tydligt angivna.
  • För självständiga arbeten/examensarbeten ska handledare och examinator, i normalfallet, vara skilda personer.
  • Varje kurs måste innehålla examinationsformer där den enskilde studentens prestationer kan urskiljas.
  • Studenter ska erbjudas återkoppling på sin examination.

Därutöver har högskolan riktlinjer och rutiner för handläggning av disciplinärenden (beskrivs mer ingående nedan).

På akademin finns specifika riktlinjer för rättssäker examination som kompletterar Högskolans riktlinjer. Dessa gäller bland annat praktisk examination och examinationen av verksamhetsförlagd utbildning.

Ändring av betygsbeslut (omprövning)

En student har rätt att få betygsbeslut omprövade av examinator. Rutiner kring detta framgår av blankett ”Begäran om omprövning av betygsbeslut”.

Byte av examinator

Student medges rätt till byte av examinator om studenten ifråga underkänts två gånger på ett prov. Beredning av ärendet görs av studierektor efter ansökan från student och beslut fattas av berört utbildningsutskott. Särskild ordning används vid självständiga arbeten/examensarbeten.

Disciplinärenden

För s.k. disciplinärenden finns högskolegemensamma rutiner och administrativt stöd, se (länk till HB-sidor). Disciplinärenden bereds av studierektor, i samråd med berörda lärare.

Vid Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  kan det finnas skäl att en students VFU avbryts i förtid på grund av att studenten förfarit oskickligt och därav äventyrat patientsäkerheten. (Handläggning – enligt gällande regelverk – av problem i samband med verksamhetsförlagd utbildning (Dnr. 861-17)).

Länkar – Examen och examination

På akademins sida Utbildningsrelaterat finns bland annat följande dokument:

  • Rutin för att utse examinator
  • Handläggning – enligt gällande regelverk – av problem i samband med verksamhetsförlagd utbildning

På akademins studentsida Tentamen för vårdutbildningarna finns:

  • Specifika riktlinjer för rättssäker examination vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Mer om högskolans arbete med rättssäker examination

Mer om högskolans arbete med disciplinärenden