Uppföljning och analys

 • omvärldsbevakning
 • löpande kursutvärderingar
 • årliga programutvärderingar
 • lokala utbildningsutvärderingar
 • nationella utbildningsutvärderingar

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning utgör en central grund när det gäller uppföljning och vidareutveckling program och kurser. Denna görs vid varje institution, i utbildningarnas programråd samt i akademiernas ledningsgrupper. Dessutom bevakar kurs- och programansvariga sina respektive områden och i programgrupper lyfts kontinuerligt behov av förnyelse i akademins kurser och utbildningar. 

Programråd

Vid akademin finns tio programråd, vilka tillsammans täcker in samtliga utbildningar vid akademin:

 • Programråd för sjuksköterskeutbildning
 • Programråd för barnmorskeutbildning
 • Programråd för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård
 • Programråd för specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot anestesisjukvård och mot intensivvård
 • Programråd för specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot distriktssköterska, mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och mot vård av äldre
 • Programråd för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård
 • Programråd för master i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologiska miljöer
 • Programråd för kandidatprogram i offentlig förvaltning
 • Programråd för organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS)
 • Programråd för utbildningar inom organisering, ledarskap och administration i vård- och omsorgssektorn

Akademiråd

Akademirådet fungerar som ett rådgivande organ till akademichefen. Rådets möten är ett forum för strategiska diskussioner avseende akademins utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle. Utgångspunkt för detta är omvärlds-, kvalitets- och resultatanalys av akademins verksamhet. Rådet innehåller sju externa ledamöter från akademins professionsområden, varav en är ordförande, samt akademichef, akademicontroller, lärar- och studentrepresentanter.

Alumnundersökningar

Vid högskolan utförs regelbundet alumnundersökningar, såväl högskoleövergripande, som institutionsspecifika. Det huvudsakliga syftet med alumnundersökningar undersöka hur väl studenter klarar av inträdet till arbetslivet, men de ger även värdefull återkoppling om utbildningarnas kvalitet och relevans. Högskolans årliga alumnundersökning publiceras under titeln Boråsakademiker och finns tillgänglig i DiVA.

Studentbarometer och medarbetarenkät

De synpunkter som framkommer i högskolans studentbarometer och medarbetarenkät är ett viktigt underlag för akademins arbete med att skapa en god studiemiljö, respektive en attraktiv arbetsplats. Resultaten i studentbarometern och medarbetarenkäten presenteras och diskuteras både på personalmöten och i akademins ledningsråd. Dessa diskussioner utgör sedan grund för beslut om åtgärder eller särskilda satsningar på lite längre sikt, exempelvis i verksamhets- och handlingsplaner.

Löpande kursutvärderingar

Akademiernas arbete med kursutvärderingar styrs till inriktning och resultat av högskolans gemensamma riktlinjer för löpande utvärdering av kurser (Dnr. 589-17). Akademins rutin för kursutvärdering (Dnr. 211-18) konkretiserar riktlinjerna och ger stöd i utförandet av kursutvärderingar genom att specificera ansvar och beskriva de uppgifter som utförs. 

Syftet med kursutvärderingar är enligt riktlinjerna och rutinerna att:

 • möjliggöra för studenter att utöva inflytande och ta ansvar för sitt eget lärande
 • utgöra underlag för systematisk och kontinuerlig utveckling av utbildning
 • utgöra underlag för lokala och nationella utbildningsutvärderingar 

Huvudfokus för kursutvärderingarna är huruvida kursens genomförande har varit till stöd för studenternas lärande. Kursutvärdering baseras på ett flertal underlag, vilka tillsammans möjliggör en analys av kursens genomförande, relation till andra kurser och utvecklingsbehov. Varje kursutvärdering sammanställs i en kursrapport, där kursansvarig redogör för de förbättringsåtgärder som ska genomföras till nästa kursstart. Det åligger ansvarig chef att ta del av kursrapporten och tillse att nödvändiga förändringar genomförs. Tillvaratagande av analysresultatet säkerställs vidare genom att det, enligt akademins beredningsrutin, i beslutsunderlag till utbildningsutskotten vid granskning och fastställande av kursplaner ska framgå hur resultatet av kursutvärderingen har beaktats i förslag till revidering av kursplan. 

Samtliga kursansvariga och chefer vid akademin måste känna till sitt ansvar och sina arbetsuppgifter i samband med kursutvärdering. 

Årliga programutvärderingar

Akademiernas arbete med årliga programutvärderingar styrs till inriktning och resultat av högskolans gemensamma riktlinjer för utvärdering av utbildningsprogram (Dnr. 589-17). Akademins rutin för programutvärdering (Dnr 347-18) konkretiserar riktlinjerna och ger stöd i utförandet av programutvärderingar genom att specificera ansvar och beskriva de uppgifter som utförs.

Syftet med programutvärderingar är enligt riktlinjerna och rutinerna att:

 • möjliggöra för studenter att utöva inflytande och ta ansvar för sitt eget lärande
 • utgöra underlag för systematisk och kontinuerlig utveckling av utbildning
 • utgöra underlag för lokala och nationella utbildningsutvärderingar 

Ett viktigt fokus för programutvärderingarna är huruvida programmets genomförande har gett möjlighet för studenterna att ta ansvar för sitt eget lärande. Programutvärdering baseras på ett flertal underlag, vilka tillsammans möjliggör en analys av samband mellan programmets kurser, samt mellan examensmål, lärandemål, undervisningsformer och examinationer. Varje programutvärdering sammanställs i en programrapport, där programansvarig beskriver programmets utvecklingsbehov. Det åligger ansvarig chef att ta del av programrapporten och värdera förslag till åtgärder och vidareutveckling. Tillvaratagande av analysresultatet säkerställs vidare genom att det, enligt akademins beredningsrutin, i beslutsunderlag till utbildningsutskotten vid mindre revisioner av utbildningsplaner ska framgå hur resultatet av programutvärderingen har beaktats.

Samtliga programansvariga och chefer vid akademin måste känna till sitt ansvar och sina arbetsuppgifter i samband med programutvärdering. En detaljerad beskrivning av arbetsuppgifter och ansvar för de olika rollerna finns på (länk).

Lokala utbildningsutvärderingar

Högskolan genomför lokala utbildningsutvärderingar, där också externa sakkunniga ingår. Se Utvärderingscykel och regler för lokala utvärderingar 2017-2022 (Dnr. 135-17) (pdf) och Handläggningsordning för utvärdering av utbildning, (Dnr. 867-16 )(pdf). Processen är uppdelad i tre faser om vardera 6 månader, där förstudie, audit (granskning) och förbättringsarbete utgör de huvudsakliga delarna. Ansvarig för processen är akademichef. Granskande och beslutande instans utgörs av nämnd och i förekommande fall rektor.

Utbildningar som högskolan inte bedömer har tillräcklig hög kvalitet och som saknar en godkänd handlingsplan som bedöms kunna åtgärda funna brister kommer att ställas in av rektor. Utbildningen utgör ingen del av utbildningsutbudet förrän berörd nämnd har tillstyrkt handlingsplanen samt utbildningsplan för utbildningen.

Av akademins utbildningar har Administratörsprogrammet (kandidatprogram i offentlig förvaltning), Organisations- och personalutvecklare i samhället samt magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap nyligen utvärderats. Utbildningar och kurser inom området vård- och omsorgsadministration granskas 2021 och forskningsområdet Människan i vården granskas med start hösten 2021.

Nationella utbildningsutvärderingar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har för perioden 2017-2022 lanserat en ny modell för granskning av högre utbildning. UKÄ gör fyra typer av granskningar för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan. En del av denna modell utgörs av nationella utbildningsutvärderingar. UKÄ fokuserar på hur utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen. Granskningarna ska också bidra till lärosätenas eget utvecklingsarbete av kvaliteten på utbildningarna. Underlag för UKÄ:s granskning är lärosätets självvärdering, studenternas självständiga arbeten och intervjuer med företrädare för den granskade utbildningen, studenter och doktorander samt underlag som belyser lärosätet i ett nationellt perspektiv. När granskningen är klar får lärosätet antingen omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Vid ifrågasatt kvalitet har lärosätet ett år på sig att lämna in en redovisning av vidtagna åtgärder varefter UKÄ gör en ny bedömning. Om bristerna finns kvar återkallas examenstillståndet.

Av akademins utbildningar kommer sjuksköterskeutbildningen och ett urval inriktningar av specialistsjuksköterskeutbildningar att granskas med preliminär start 2021.

Länkar – Uppföljning och analys

Studentundersökningar (DiVA)

Alumnundersökningar (DiVA)

Mer om högskolans arbete med uppföljning av utbildning

På akademins sida Utbildningsrelaterat finns bland annat följande dokument:

 • Rutin för kursutvärdering vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd
 • Rutin för programutvärdering vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Information om lokala utbildningsutvärderingar

Information om nationella utbildningsutvärderingar

UKÄs sida om utbildningsutvärderingar