Lokal arbetsmiljökommitté vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Arbetsmiljöarbetets organisation regleras i Högskolans lokala arbetsmiljöavtal (pdf).

Den lokala arbetsmiljökommitténs uppgift är att:

 • Verka för att högskolans fastställda arbetsmiljömål uppnås.
 • Delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet inom akademin samt följa hur arbetet genomförs.
 • Arbeta för att alla medarbetare och studenter inom akademin engageras och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.
 • Identifiera behov av arbetsmiljöutbildning inom akademin.
 • Arbeta utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiska arbetsmiljöarbete och inom ramen för det ta fram årlig handlingsplan för arbetsmiljön och kontinuerligt följa upp den.
 • Noga följa utvecklingen gällande risker i arbetsmiljön och frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall.
 • Behandla frågor som påkallats av skyddsombud eller studerandeskyddsombud vid akademin.
 • Yttra sig över ansökan om bygglov som avser arbetslokaler eller personalrum.
 • Följa arbetsskadeutvecklingen inom akademin.
 • Återrapportera arbetsmiljöarbetet årligen till den centrala arbetsmiljökommittén.
 • Sammanträda minst sex gånger per år.

Sammansättning

För arbetsgivaren:

För arbetstagarna:

För studenterna:

 • Max Sundén, studerandeskyddsombud

Sammanträdestider 2024

Lokala arbetsmiljökommittén sammanträder kl 08:30-10:00 följande dagar:

 • 8 februari (zoom-möte)
 • 4 april (zoom-möte)
 • 23 maj (zoom-möte)
 • 29 augusti (zoom-möte)
 • 10 oktober (zoom-möte)
 • 5 december (zoom-möte)

Anmäl ett ärende

För att anmäla ett ärende till lokala arbetsmiljökommittén skickar du ett mejl till hr@hb.se. Du får därefter en bekräftelse om ditt ärende kommer att lyftas enligt önskemål.

Kallelse skickas ut fem arbetsdagar innan mötet hålls, eventuella handlingar behöver därför inkomma sex arbetsdagar före aktuellt möte. 

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar kan begäras ut från högskolans arkiv via registrator@hb.s