Samordnaruppdrag

Akademisamordnare för forskning
Annelie Sundler
Samordnar institutionernas forskningsverksamhet vid akademin. Utifrån ett högskoleövergripande perspektiv ska akademisamordnare för forskning identifiera möjligheter för synergieffekter inom de forskningsaktiviteter som är relevanta såväl inom den egna akademin som mellan högskolans övriga akademier. 

Akademisamordnare för kvalitet

Akademisamordnare för kvalitet deltar i diskussioner om mål och strategier för kvalitetsarbete, rapporterar till akademichef och är dennes rådgivare gällande strategiska beslut inom området. Vid behov föreslår samordnaren förändringar/förbättringar avseende kvalitetsarbete inom akademin och bistår akademichef i framtagandet av underlag till verksamhets-/handlingsplan och verksamhetsberättelse inom området. 

Akademisamordnare för utbildning

Akademisamordnare för utbildning håller sig informerad och uppdaterad om de utbildningar som bedrivs inom akademin samt samordnar institutionernas utbildningsverksamheter. Utifrån ett högskoleövergripande perspektiv ska samordnare för utbildning ingå i rektors utbildningsråd vars uppgift är att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande utbildning på grund-och avancerad nivå.

Akademisamordnare för internationalisering
Laura Darcy
Akademisamordnare för internationalisering håller sig informerad och uppdaterad om det internationaliseringsarbete som bedrivs inom akademin och samordnar omvärldsbevakning avseende akademins internationaliseringsarbete i ett nationellt och internationellt perspektiv. Akademisamordnare för internationalisering är sammankallande i akademins internationella enhet.

Akademisamordnare för uppdragsverksamhet
Helena Gjertz
Akademisamordnare för uppdragsverksamhet samordnar frågor som rör uppdragsutbildning och uppdragsforskning, initiering, planering, upphandling, offerter, avtal och uppföljning. Samordnaren fungerar som ett operativt och strategiskt stöd till ledningen i frågor som rör uppdragsverksamhet, med utgångspunkt i identifierade kompetensutvecklingsbehov inom akademins professionsfält. Samordnaren arbetar både utåtriktat mot samarbetspartners och internt utifrån akademins verksamhet och kompetensområden.