Laura Darcy

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4717

E-post: laura.darcy@hb.se

Rumsnummer: D705

Signatur: LDY

Laura arbetar som universitetslektor och är docent i Vårdvetenskap på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (A2) och hennes forskning finns inom området Människan i vården och inom ämnet vårdvetenskap. Hon är barnsjuksköterska med arbetslivserfarenhet från flera länder och flera områden inom barn Hälsö och sjukvård bland annat inom kardiologi, kirurgi, intensivvård, neonatalvård och barnhälsovård.

Laura har en tydligt vårdvetenskapligt patient och barnperspektiv i sitt vetenskapliga arbete och forskar gärna med kliniska kopplingar. Hon disputerade vid Jönköpings universitet 2015 med en avhandling som heter The everyday life of young children through their cancer trajectory. Resultaten visade att yngre barn lider av social isolering under sin cancerresa och deras upplevelse av hälsa och förmåga att fungera i vardagen förändras över tid. Hälso- och sjukvårdsinstanser är inte alltid i fas med dessa förändringar.

Till följd av studierna inom ramen för avhandlingsprojekt utvecklades hennes övertygelse att barnets perspektiv såväl som vuxnas barnperspektiv behövs för att göra barnet synligt och att barnet är en nödvändig aktör i planeringen och genomförande av sin egen vård – inte minst utifrån mänskliga rättigheter och rätten till hälsa. Hon är involverad i flera forskningsprojekt som syftar till att lyfta barn och ungdomar inom Hälsö och sjukvården bland annat inom våld mot barn, psykisk ohälsa och patientanmälningar, pandemins påverkan på ungdomars vardagsliv och barnpatientens delaktighet och upplevelser av vården.

Laura är bihandledare i ett doktorand projekt som fokuserar på att barnets delaktighet i vården. Projektet syftar till att identifiera behov av ytterligare kunskap samt utveckla kliniska interventioner som bygger på barnets egna strategier i samband med rädsla och smärta.

Samverkan och är en väsentlig del av Lauras förhållningssätt som forskare och pedagog och hon brinner för att forskningsresultat kommuniceras, implementeras och kommer till nytta inom klinisk verksamhet.

Uppdrag

  • Programansvarig specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
  • Internationell samordnare för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Erasmus: ansvarig kontaktperson för Europa
  • Ledamot i utbildningsutskottet
  • Ledamot i  Högskolans Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU)

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Läs foldern Råd till förskola och vårdnadshavare

Råd till förskola och vårdnadshavare kring samarbetet när ett barn blir långtidssjuk eller får en kronisk sjukdom". En folder som tagits fram med Laura Darcys forskning som grund.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

The everyday life of Swedish families during Covid-19

Läs blogginlägget om hur vardagslivet påverkats av pandemin

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

The everyday life of young child through their cancer trajectory

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper