Erasmus+ Fortbildning

Erasmusprogrammet möjliggör för alla anställda, såväl personal inom verksamhetsstöd som undervisande personal och doktorander, att söka stipendium för personalfortbildning inom det egna arbetsområdet. 

Vad kan du göra?

  • Jobbskugga en kollega med liknande arbetsuppgifter vid ett annat lärosäte eller annan relevant organisation
  • jobbskuggning ett företag eller organisation
  • Delta i kurser, seminarier eller workshops (dock inte konferenser)
  • Delta i fortbildningsveckor på olika teman (staff weeks)

Aktiviteten kan sträcka sig från två dagar upp till två veckor. En personalfortbildningsaktivitet ska bidra till att utveckla de involverade lärosätenas verksamhet såväl som den enskilda deltagarens kompetensutveckling. Workshops, kurser, eller seminarier ska enbart handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller endast allmänbildande syfte. Kurserna kan exempelvis vara språkkurser för lärare som planerar att undervisa på engelska. Det sändande lärosätet ansvarar för att säkerställa att aktiviteten uppfyller det syftet. Du kan även söka stipendium för så kallade staff training weeks/international weeks. Information om utbyten och international weeks hittar du på IMOTION

Vissa organisationer är inte berättigade att stå som värdar för en personalfortbildningsaktivitet. Dessa är:

  • Samtliga EU-institutioner, se även länkarna på sidan. (De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar)
  • Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet (detta för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering)

Finansiering

Erasmusmedlen är ett bidrag till institutionen för att täcka en del av de kostnader som uppstår vid ett utbyte. Eftersom medlen inte är heltäckande är det viktigt att utbytet är förankrat hos närmaste chef. Tilldelade medel baseras på ett schablonbelopp för resa och arbetsdagar och summan varierar beroende på värdland och antal arbetsdagar. Ersättning för Erasmusutbytet görs i efterhand genom att medel överförs till din akademi/enhet. I övrigt fungerar utbytet som en vanlig tjänsteresa.

Ansökan

Ansökningar tas emot löpande under läsåret mellan följande datum:

Vårtermin 2023: 2023-01-08 till 2023-06-02
Hösttermin 2023: 2023-08-15 till 2023-12-15
Vårterminen 2024: 2024-01-08 till 2023-06-02
Hösttermin 2024: 2024-08-15 till 2024-12-15

Du måste inkomma med din ansökan senast fyra veckor innan avresa. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så tidigt som möjligt då medlen är begränsade. Endast kompletta ansökningar behandlas.

Du kan be om en ansökningsblankett för Erasmus+ fortbildning. Blanketten ska skrivas under av dig själv och din närmaste chef. Därefter returneras blanketten till högskolans Erasmushandläggare. Om din ansökan godkänns kommer du få vidare instruktioner om hur utbytet går till. Det är du själv som kontaktar mottagande organisation angående mobilitetens tidpunkt och innehåll. För att få blankett för ansökan, kontakta exchange@hb.se

Kontaktuppgifter till International Office

Det du behöver göra för att få stipendium, i korthet:

  • Inkomma med ett komplett Staff Mobility for Training - Mobility Agreement. Mall får du av Erasmushandläggaren. Observera att det är du själv som ansvarar för att mottagande lärosäte skriver under blanketten.
  • Skicka resebyråns bekräftelsemejl med information om resebokning till Erasmushandläggaren för att ersättning för resdagar ska kunna betalas ut
  • Besvara enkät från EU som skickas ut automatiskt efter ditt utbyte
  • Skicka in ett Certificate of Attendance till Erasmushandläggaren

Doktorander

Doktorander med en doktorandanställning eller doktorander som bedriver forskarstudier inom sin adjunktanställning kan delta i Erasmus+ fortbildning vid ett lärosäte, företag eller annan organisation i ett annat programland. Samma regler som för annan personal gäller även för doktorander.

Urval

Urval sker enligt principen först till kvarn. Vid en konkurrenssituation prioriteras personer som tidigare inte har fått Erasmusstipendier.

Vill du istället undervisa på ett partnerlärosäte i Europa kan du ansöka om Erasmusstipendium för undervisning.