Bild på The Humboldt University of Berlin

Erasmus+ Undervisning

Erasmusstipendium ges till undervisande personal för att undervisa vid ett lärosäte som högskolan har ett giltigt Erasmusavtal om lärarutbyte med.

Huvudsyftet med Erasmusprogrammet lärarmobilitet undervisningsuppdrag är att:

 • Främja utbyten av pedagoger och pedagogiska metoder
 • Bidra till kompetensutveckling
 • Främja samarbeten mellan lärosäten i Europa
 • Dela erfarenheter och goda exempel med kollegor i Europa
 • Bredda och utveckla kursinnehåll
 • Motivera studenter och personal att åka på utbyte
 • Ge möjlighet till studenter som inte åker på utbyte att ta del av kunskaper och internationalisering (internationalisering på hemmaplan)

Vad kan du göra?

All typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad-, och forskarnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet är godkända aktiviteter. Undervisningen kan exempelvis bestå av: 

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Individuell handledning
 • Examination

Ett lärarutbyte måste pågå i minst två dagar och max två veckor samt innehålla minst 8 undervisningstimmar/vecka. Om lärarutbytet kombineras med en fortbildningsaktivitet inom ramen för en och samma mobilitet så sänks kravet på undervisningstimmar till minst 4 timmars undervisning/vecka.

Finansiering

Erasmusmedlen är ett bidrag till institutionen för att täcka en del av de kostnader som uppstår vid ett lärarutbyte. Eftersom medlen inte är heltäckande är det viktigt att utbytet är förankrat hos närmaste chef. Tilldelade medel baseras på ett schablonbelopp för resa och arbetsdagar och summan varierar beroende på värdland och antal arbetsdagar. Ersättning för Erasmusutbytet görs i efterhand genom att medel överförs till din akademi/enhet. I övrigt fungerar utbytet som en vanlig tjänsteresa.

Ansökan

Ansökningar tas emot löpande under läsåret mellan följande datum:

Vårtermin 2023: 2023-01-08 till 2023-06-02
Hösttermin 2023: 2023-08-15 till 2023-12-15
Vårterminen 2024: 2024-01-08 till 2023-06-02
Hösttermin 2024: 2024-08-15 till 2024-12-15

Du måste inkomma med din ansökan senast fyra veckor innan avresa. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så tidigt som möjligt då medlen är begränsade. Endast kompletta ansökningar behandlas.

Du använder ansökningsblanketten för Erasmus+ undervisning. Blanketten ska skrivas under av dig själv och din närmaste chef och internationell koordinator för ämnesområdet som bekräftar att det finns ett giltigt avtal med mottagande lärosäte. Därefter returneras blanketten till högskolans Erasmushandläggare. För att få blanketten och göra ansökan, kontakta exchange@hb.se

Kontaktuppgifter - International Office .

Om din ansökan godkänns kommer du få vidare instruktioner om hur utbytet går till. I korthet kommer du behöva göra följande:

 • Inkomma med ett komplett Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement. Mall får du av Erasmushandläggaren. Observera att det är du själv som ansvarar för att mottagande lärosäte skriver under blanketten.
 • Skicka resebyråns bekräftelsemejl med information om resebokning till Erasmushandläggaren för att ersättning för resdagar ska kunna betalas ut
 • Besvara enkät från EU som skickas ut automatiskt efter ditt utbyte
 • Skicka in ett Certificate of Attendance till Erasmushandläggaren

Doktorander

Doktorander med en doktorandanställning eller doktorander som bedriver forskarstudier inom sin adjunktanställning kan delta i Erasmus+ undervisning. Samma regler gäller som för annan personal.

Urval

Urval sker enligt principen först till kvarn. Vid en konkurrenssituation prioriteras personer som tidigare inte har fått Erasmusstipendier.

Vill du istället fortbilda dig i dina egna arbetsuppgifter genom jobbskuggning vid ett annat lärosäte/organisation/företag eller delta i en kurs, seminarium eller workshop kan du ansöka om Erasmusstipendium för fortbildning