Efter din tjänsteresa

Reseräkning

Nya resemodulen i Primula - tips om inställningar med mera (pdf - svenska och engelska)
The new travel module in Primula - tips about settings etc. (pdf in Swedish and English)

Kostnaden för en resa eller eget utlägg/bilresa ska redovisas direkt efter att den uppstått. Ersättning betalas inte ut för reseräkning registrerad 6 månader efter avslutad resa. Inför årsbokslut är det extra viktigt att registrera sina reseräkningar för att kostnaden ska komma på rätt år. Kostnaderna redovisas genom att registrera en reseräkning i Primula.

Till reseräkningen ska biljetter bifogas såsom som kvitton och färdbiljetter. Kontokortsfaktura godkänns inte som kvitto. Bifoga även program eller liknande där ändamålet med tjänsteresan och datum för den ev. konferensen framgår. Detta ska bifogas i ärendet i Primula. Finns det originalkvitton såsom kassakvitton ska dessa skickas in till HR-Lön tillsammans med utskriven blankett.

Reseräkningen granskas av HR-Lön i Primula för att sedan attesteras av behörig attestant.

Granskning

Granskare kontrollerar och godkänner uppgifterna på inkommen reseräkning vad avser:

 • tider
 • kontering
 • måltidsavdrag

samt

 • att begärd ersättning för utlägg stämmer överens med bifogade kvitton
 • att uttaget reseförskott är reglerat
 • att färdbiljetter bekostade av högskolan är bifogade med en utläggsbilaga.
 • att vid utlägg i utländsk valuta göra en rimlighetskontroll av använd valutakurs

Attestering

Attestant kontrollerar att inkommen reseräkning stämmer vad avser

 • datum
 • resmål
 • resans ändamål
 • totalbelopp
 • enligt tidigare överenskommelse med resenären.


Attestant godkänner slutligen reseräkningen för utbetalning.