Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen är en samlingsförsäkring, vilket innebär att du har ett försäkringsskydd vid alla inrikes- och utrikesresor som du gör på uppdrag av högskolan. Även du som inte är anställd kan omfattas av försäkringen om du reser på uppdrag av högskolan. 

Viktigt om försäkringen:

  • Försäkringen gäller under hela tjänsteresan och motsvarar ett vanligt reseförsäkringsskydd.
  • Försäkringen gäller i hela världen under försäkringstiden, även i områden dit UD avråder från resor.
  • Försäkringen gäller utan självrisk.
  • Försäkringen gäller inte under resor till och från arbetet.

Om du reser på uppdrag av högskolan omfattas du av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Du ska ta med dig ett försäkringsintyg (tidigare ett fysiskt försäkringskort, "Swedish State Business Travel Insurance Certificate") som numera finns digitalt och är ett bevis för att du omfattas av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring och där det även finns uppgifter om var du vänder dig om något skulle inträffa under resan. 

Kontakta HR-lön för att få detta intyg.

För mer information om försäkringsskydd hänvisas till fullständiga försäkringsvillkor.

Adress- och kontaktuppgifter

Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, hemtransport eller behov av aktiv skadehjälp utomlands måste resenären först kontakta Falck Global Assistance (innan sjukvården eller hemtransporten påbörjas).

Falck Global Assistance
Tel: +46 8 587 717 49 (24-timmarsservice)
Fax: +46 8 505 939 13
E-post: fga@se.falck.com

Skadeanmälan

Om något händer under din tjänsteresa ska du anmäla detta till Kammarkollegiet genom en blankett. Till anmälan ska du bifoga eventuella kvitton på dina utlägg och intyg i samband med händelsen. Anmälan ska skrivas under av dig och din närmaste chef innan du skickar den till Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad eller e-post: forsakring@kammarkollegiet.se