Studiemiljöråd

Rådet bevakar frågor som rör diskrimineringslagens krav på arbete med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och som huvudman för utbildning i förhållande till arbetsmiljölagen.

Rådet utgör ett stöd för högskolan (akademier och studentstödjande verksamhet) så att ett förebyggande arbete kan ske inom följande områden:

 • Antagning och rekrytering
 • Examinationer och bedömningar
 • Studiemiljö
 • Studier och föräldraskap
 • Undervisningsformer och organisering (Diskrimineringslagen 2008:567)

Rådet medverkar även som remissinstans för exempelvis reviderade rutiner, handlingsplaner och utformning av studentenkäter som till exempel rör frågor om diskrimineringsgrunderna samt externa remisser.

Ledamöter

Sammansättningen i rådet utgörs av tio ledamöter:

Rådet kan adjungera ytterligare representanter vid behov.

Mötestider under 2024

Studiemiljörådet träffas 13:00–14:00 vid följande tillfällen.

 • 18 januari

  På agendan: Studentombudsman, återkoppling om ärenden hösten 2023. 
  Studenthälsan återkoppling om ärenden hösten 2023

 • 29 februari

  På agendan: Kursrapporter, hur arbetar utbildningarna med kursrapporter och hur får studenterna återkoppling?
  Vilka intryck tar vi med oss från vårens introduktionsinsatser?

 • 2 maj

  På agendan:  Hur arbetar akademierna med det systematiska arbetsmiljöarbetet i relation till studenterna?

 • 22 augusti
 • 10 oktober
 • 5 december

Mötestider under 2023

Studiemiljörådet träffas 13:00–14:00 vid följande tillfällen.

 • 26 januari

  På agendan: Studentombudsman, återkoppling om uppdraget och ärenden hösten 2022. Årsrapport Studiemiljörådet 2022, mötesagenda för 2023.

 • 23 februari

  På agendan: Studenternas arbetsmiljö, arbetsmiljölag

 • 20 april -

  inställt

 • 28 september

  På agendan: Studentombudsman, återkoppling om ärenden våren 2023. Uppföljning och erfarenheter från Introduktionen.

 • 9 november

  På agendan: Genomgång av Diskrimineringslagen, Studentbarometern och diskussion kring ett ”case”.

 • 30 november


  På agendan: Arbete med årsrapport 2023. planering av områden och innehåll för 2024

Mötestider under 2022

Studiemiljörådet träffas 13:00–14:00 vid följande tillfällen.

 • 21 april

  På agendan: Bakgrund och uppdrag Studiemiljörådet, Plan för diskrimineringsfri organisation och Studentombudsman

 • 18 augusti

  På agendan: Rollen som studentombudsman, Studentkåren, Mål för en diskrimineringsfri organisation, Projekt "En god studiestart", Projekt "Utveckling av samarbetsinlärning genom SI-pass"

 • 29 september

  På agendan: Studentbarometerna, fokus på frågor som berör diskriminering och studenternas studiemiljö.

  Hur arbetar akademierna/institutionerna med studiemiljöfrågor och vilka rutiner finns.

 • 10 november

  På agendan: Inför mötet fick deltagarna i uppdrag att fundera kring hur studiemiljöarbetet fungerar och vad högskolan behöver arbeta vidare med de kommande åren för att leva upp till kraven i lagstiftningen – både gällande diskrimineringslagen samt arbetsmiljölagstiftningen.

 • 8 december

  På agendan: Sammanställning av årsrapport

Årsrapport Studiemiljörådet 2022: dnr 1039-22

Årsrapport Studiemiljörådet 2023: dnr 976-23

Rådets uppdragsperiod: 1 januari 2022 – 31 december 2024.

Beslut om inrättande av Studiemiljörådet: Dnr 786-21