Studiemiljöråd

Rådet bevakar frågor som rör diskrimineringslagens krav på arbete med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och som huvudman för utbildning i förhållande till arbetsmiljölagen.

Rådet utgör ett stöd för högskolan (akademier och studentstödjande verksamhet) så att ett förebyggande arbete kan ske inom följande områden:

 • Antagning och rekrytering
 • Examinationer och bedömningar
 • Studiemiljö
 • Studier och föräldraskap
 • Undervisningsformer och organisering (Diskrimineringslagen 2008:567)

Rådet medverkar även som remissinstans för exempelvis reviderade rutiner, handlingsplaner och utformning av studentenkäter som till exempel rör frågor om diskrimineringsgrunderna samt externa remisser.

Ledamöter

Sammansättningen i rådet utgörs av tio ledamöter:

 • Chef för Studentcentrum: Lena Tyrén (ordförande och sammankallande)
 • Studerandehuvudskyddsombud: Betty Nydahl, Studentkåren i Borås
 • Studerandeskyddsombud: Vakant
 • Skyddsombud: Agnes Andersson Wänström
 • Representant från Studentcentrum: Moa Persson
 • Representant från Bibliotek: Johanna Persson
 • Representant för Akademin för textil, teknik och ekonomi: Vakant
 • Representant för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd: Eva Berg
 • Representant för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT: Malin Utter
 • Representant för Akademin för polisiärt arbete: Therese Bäckman

Rådet kan adjungera ytterligare representanter vid behov.

Mötetider under 2022

Studiemiljörådet träffas 13:00–14:00 vid följande tillfällen.

 • 21 april

  På agendan: Bakgrund och uppdrag Studiemiljörådet, Plan för diskrimineringsfri organistaion och Studentombudsman

 • 18 augusti

  På agendan: Rollen som studentombudsman, Studentkåren, Mål för en diskrimineringsfri organisation, Projekt "En god studiestart", Projekt "Utveckling av samarbetsinlärning genom SI-pass"

 • 29 september

  På agendan: Studentbarometerna, fokus på frågor som berör diskriminering och studenternas studiemiljö.

  Hur arbetar akademierna/institutionerna med studiemiljöfrågor och vilka rutiner finns.

 • 10 november

  På agendan: Inför mötet fick deltagarna i uppdrag att fundera kring hur studiemiljöarbetet fungerar och vad högskolan behöver arbeta vidare med de kommande åren för att leva upp till kraven i lagstiftningen – både gällande diskrimineringslagen samt arbetsmiljölagstiftningen.

 • 8 december

   

   

   

   

   

   

 • På agendan: Sammanställning av årsrapport

Rådets uppdragsperiod: 1 januari 2022 – 31 december 2024.

Beslut om inrättande av Studiemiljörådet: Dnr 786-21