Värdegrund

Ett värdegrundsarbete pågår på olika sätt och i olika former på respektive akademi och på verksamhetsstödet.

Den statliga värdegrunden = sex principer

Den statliga förvaltningen verkar på medborgarnas uppdrag. Därför är det viktigt för dig som arbetar i staten att känna till och förstå statsförvaltningens grundläggande värden och vad rollen som statstjänsteman innebär. Inom statsförvaltningen är vi skyldiga att alltid handla med utgångspunkt i de konstitutionellt grundade principerna om alla människors lika värde, rättssäkerhet och god service till medborgarna.

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är den bas som vår anställning som statsanställd bygger på. Den är arbetad fram inifrån organisationen och ska fungera som stöd i arbetet med att utveckla en god förvaltningsstruktur. 

En statlig myndighets verksamhet bygger på de rättsliga grunder som gäller för alla statliga myndigheter. De kan sammanfattas i sex principer som tillsammans utgör den gemensamma värdegrunden för de statsanställda:

  • Demokrati – all offentlig makt i Sverige utgår från folket
  • Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna. Det handlar om självständighet, lagprövningsrätt
  • Objektivitet – allas likhet inför lagen, saklighet och att skydda förtroende
  • Fri åsiktsbildning – yttrandefrihet – offentlighetsprincipen 
  • Respekt – den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde, frihet och värdighet
  • Effektivitet och service – ska förenas med service och tillgänglighet.