Förberedelse för föredragningen

Det är handläggarens/föredragarens och ytterst dennes närmaste chefs ansvar att beslutsunderlaget är av god kvalitet.

Ordna tid för föredragning hos aktuell beslutsfattare om inte detta redan är gjort i ett tidigt skede i handläggningen. Vid beslut som ska fattas av styrelsen, nämnder och rektor måste tidpunkter för inlämnande av handlingar följas. För närmare information se respektive beslutsfattares sidor:

Beslut som ska fattas av styrelsen för högskolan, rektor eller av nämnderna ska följa en viss angiven rutin för att tillse att beslutsunderlagen håller viss kvalitet. 

Rutinbeskrivning av beslut som ska fattas av: