Examinationer

 

Myndighetsutövning kan sägas vara ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Karaktäristiskt för myndighetsutövning är att den enskilde befinner sig i ett beroendeförhållande. Det är därför av särskilt stor vikt att ärenden som innefattar myndighetsutövning handläggs på ett rättssäkert sätt. En av högskoleverkets viktigaste uppgifter är att värna om studenternas rättssäkerhet. Den enskilda högskolan har emellertid det främsta ansvaret för att studenternas ärenden hanteras på ett rättssäkert sätt.

 

Citatet är hämtat ur Rättssäker examination, en tillsynsrapport, HSV 1998:39R.

Vid Högskolan i Borås finns två handläggare med särskilt ansvar för studenträttsliga frågor. Till dessa kan du vända dig med frågor eller synpunkter på studenträttsliga frågor. Det kan röra sig om tentamen och tentamensregler, fusk, examination m.m.

Kontakt till handläggarna med särskilt ansvar för studenträttsliga vid Högskolan i Borås: Nermina Aljic och Petra Gustafsson.

Överblick kommande tentamensperioder

Ta del av denna överblick av tentamensperioder för att hitta en vecka då det är lägre tryck på tentamenssalar, tentamensvakter etc.

Bra att veta

Information om examination för studenter hittar du på sidan Tenta/Examination.