Rektorsbeslut om publicering i DiVA

I Högskolelagen stadgas att "forskningsresultat får fritt publiceras". Högskolan i Borås kan således inte besluta att anställda eller studenter skall publicera sina resultat på ett visst sätt. Däremot vill Högskolan i Borås rekommendera, med hänvisning till Berlindeklarationen, SUHF:s rekommendationer, och Vetenskapsrådets regler som fastställdes 2010, att publicering sker genom kanaler som är fritt tillgängliga (s.k. Open Access), eller åtminstonde tillåter parallellpublicering.

En sådan kanal är DiVA, vars innehåll därtill utgör underlag för tilldelning av interna och externa forskningsmedel. Nedan återfinns därför riktlinjer för publicering i DiVA.

Riktlinjer för publicering i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA)

1. Alla som är anställda vid Högskolan i Borås ska registrera sina publikationer i DiVA. Om inte upphovsrättsliga eller avtalsmässiga hinder föreligger ska alla anställda även deponera en kopia av publikationen i DiVA.

Kommentar: DiVA utgör ett viktigt verktyg för att synliggöra forskningsverksamheten vid Högskolan i Borås på ett fritt tillgängligt sätt. DiVA:s innehåll utgör också underlag för såväl intern som extern resursfördelning och det är därför av avgörande betydelse att alla publikationer registreras.

2. Det grundläggande kvalitetsansvaret avseende de publikationer som registreras i DiVA åvilar den enskilda författaren. Vetenskapliga publikationer – artiklar, monografier, konferenspresentationer – förutsätts ha genomgått peer review-granskning. Övriga publikationer ska besitta hög kvalitet utifrån de kriterier som respektive publiceringskanal tillämpar, samt relevans för verksamhetsområden vid Högskolan i Borås. Med avseende på metadata granskas samtliga publikationer högskolans bibliotek innan publicering.

Kommentar: DiVA är Högskolan i Borås digitala arkiv, men det är också ett viktigt gränssnitt mot omvärlden. Det är därför av avgörande betydelse att samtliga medarbetare tar ansvar för att publikationerna uppvisar hög kvalitet.

3. Kontrollerade adress- och namnuppgifter gör statistiska analyser mer precisa och underlättar fördelningen av medel. Därför förutsätts all personal vid Högskolan i Borås, när de publicerar vetenskapliga artiklar, ange Högskolan i Borås/University of Borås och hemma-akademins svenska/engelska namn, postnummer 501 90 vid publicering av vetenskapliga artiklar. Det är också viktigt att använda förnamn.efternamn@hb.se som sin kontaktadress, samt uppge sitt individuella ORCiD(*). För nyantagna doktorander ansöks om ORCiD i samband med upprättandet av den individuella studieplanen.

Kommentar: ORCiD tillhandahåller unika ID:n som följer personen oavsett om denne byter namn eller lärosäte. ORCiD är ett sextonsiffrigt nummer och skrivs som en http-länk, exempelvis http://orcid.org/0000-0002-1346-1530. För att registrera en ansökan i PRISMA (Vetenskapsrådets, Fortes och Formas gemensamma ärende- och ansökningshanteringssystem) krävs ett ORCiD.

Syftet är att adressuppgifterna blir enhetliga och korrekta i t.ex. ISI Web of Science då det kommer att säkerställa korrekt framtagande av statistiskt underlag för forskningsfinansiärer. Används inte rätt benämning och ordning kan publikationen inte återkopplas till vårt lärosäte.

De data som läggs in i DiVA exporteras till SwePub, den nationella forskningsdatabasen för svenska lärosäten, som också utgör den primära källan för Vetenskapsrådet vid uttag av statistiskt underlag. SwePub importerar bl. a. citeringsdata från Web of Science, vilket också gör korrekta adress- och namnuppgifter viktiga.

4. Alla som fått ekonomiskt eller annan stöd vid avhandlingsarbete av Högskolan i Borås förutsätts publicera avhandlingen i en serie som tillhör Högskolan i Borås. Detta hindrar inte att avhandlingen också publiceras i en serie som tillhör något annat lärosäte eller annat förlag. Avhandlingen ska också publiceras i fulltext i DiVA.

Kommentar: Undantag kan göras om det förlag som publicerar avhandlingen inte tillåter parallellpublicering.

5. De flesta vetenskapliga tidskrifter har en policy som tillåter parallellpublicering i det egna lärosätets digitala arkiv, dock ibland med vissa restriktioner, t.ex. tidsrestriktioner. Överlåtelse av upphovsrätt bör i möjligaste mån undvikas. Alla forskningspublikationer och annan publicering som fått ekonomiskt eller annat stöd av Högskolan i Borås förutsätts deponeras i fulltext i DiVA i enlighet med upphovsrätt och andra avtal.

Kommentar: Rutinen innebär att forskaren om möjligt ska deponera en kopia av sin publikation i DiVA. I praktiken innebär det att i de fall förlaget tillåter parallellpublicering ska forskaren deponera sin publikation i DiVA direkt. Biblioteket ser till att eventuella embargo-tider (dvs. den tid som förlaget besitter ensamrätt, oftast 6-12 månader) respekteras. Denna rutin gäller även högskolans egna tidskrifter rapporter och skriftserier.

6. Alla studentuppsatser på kandidat-, magister- och masternivå ska deponeras i DiVA och utgångspunkten är att alla uppsatser ska vara fullt tillgängliga.

Kommentar: De enda studentuppsatser som inte ska publiceras i DiVA är de där studenterna har samarbetat med företag och fått tillgång till information där sekretess ska gälla. Högskolan i Borås kan dock inte tvinga studenter att publicera uppsatser då studenten behåller upphovsrätten till sitt arbete. Uppsatserna exporteras från DiVA till Uppsök och därifrån till Uppsatser.se. Uppsatserna finns således tillgängliga på flera ställen, förutom att de är sökbara via sökmotorer på Internet.

 

* Open Researcher and Contributor ID, ORCID, ett globalt register med unika ID:n som används för att underlätta informationsförmedling för forskare.  Ansökan om ORCID görs på http://orcid.org . [2015-02-09]