Bibliometri

Information och rådgivning om bibliometri

Har du som forskare vid högskolan funderingar kring bibliometriska indikatorer eller analyser och vill ha hjälp i att förstå vad de innebär kan du få stöd från biblioteket. Biblioteket kan bland annat medverka vid möten med presentationer om bibliometri eller bibliometriska modeller och indikatorer. Du som enskild forskare kan också boka in möten med biblioteket för att diskutera bibliometriska indikatorer eller liknande.

Genomföra bibliometriska analyser

Biblioteket kan bistå forskargrupper, institutioner eller akademier i arbetet med att genomföra vissa bibliometriska analyser. Arbetet genomförs gemensamt av forskargruppen och bibliotekarier från biblioteket. Inledningsvis hålls ett möte där bibliotekarierna har en genomgång av vad bibliometri är och vad man kan tänkas göra för analyser, varefter behoven och önskemålen hos forskargruppen lyfts upp och diskuteras. Slutresultatet kan exempelvis bli en poster där några av analysresultaten visas upp (här omgjord till en minirapport).

  • Kontakta Katharina Nordling om du vill ha ett inledande möte för att diskutera möjligheterna till bibliometriska analyser för ert forskningsområde.

Vad är bibliometri?

Bibliometri handlar om att göra statistiska analyser på vetenskapliga publikationer, t ex antal publikationer av olika typer. Exempel på områden man kan studera med hjälp av bibliometri är:

  • Ämnesstruktur och samarbetsmönster
  • Vetenskapligt genomslag (impact)
  • Vetenskaplig produktion och produktivitet

Bibliometriska metoder kan vara till stor hjälp under forskningsarbetets gång, eller då det är dags för publicering av forskningsresultaten. Med hjälp av bibliometrin kan man exempelvis:

  • Få stöd vid valet av tidskrift för publicering av ett manuskript inom ämne X.
  • Ta reda på vilka tidskrifter/forskare som är mest produktiva inom ämne Y.
  • Beskriva hur ämne Z är uppbyggt, samt vilka andra ämnesområden det gränsar till.
  • Beskriva hur forskare samarbetar inom och över ämnesgränserna.
  • Lokalisera ett ämnesområdes mest citerade tidskrifter/författare/publikationer.

När man tolkar resultaten som fås vid en bibliometrisk undersökning är det viktigt att detta görs i samarbete med personer som är insatta i det studerade ämnesområdet.