Målförklaring

1. Verksamhet

PreHospen − Centrum för PreHospital forskning vid Högskolan i Borås är ett nationellt unikt och internationellt etablerat kunskapscentra. Forskargruppen som består av professorer, docenter, lektorer, doktorander, forskningssjuksköterskor och forskningskoordinator arbetar tvärvetenskapligt för att vidareutveckla och förbättra vårdverksamheterna inom prehospital akutsjukvård.  PreHospen bedriver tvärvetenskaplig forskning som bland annat integrera vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik och informatik inom verksamheterna larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

2. Värden och principer

PreHospens mål är att öka kunskapstillväxten inom det prehospitala området så att omhändertagandet och den kvalificerade vården av sjuka och skadade människor förbättras. Ett gott prehospitalt omhändertagande är av stor betydelse och innefattar en säker bedömning av patientens vårdbehov, dvs. en kvalificerad vård utifrån behov och assistans till rätt vårdenhet för fortsatt vård. Patientperspektivet och nyttan för patienten och närstående är grunden för centrats forskning. Ett patientperspektiv innebär att utgå från patientens upplevelse och erfarenheter av vård och behandling i alla situationer som ett sådant förhållningssätt är möjligt. Vården bedrivs i ett mångkulturellt samhälle, där god och jämställd vård bygger på en humanistisk människosyn och människors lika värde i vårdandet, och då är patient- och närståendeperspektivet centralt.

 3. Resultat

PreHospen presenterar och sprider kunskap genom forskning, utbildning och kontakter med samhället. Särskilt uppmärksammas avhandlingar, vetenskapliga artiklar, rapporter som årligen presenteras i och utanför vetenskapssamhället. På motsvarande sätt synliggörs PreHospens kunskapsutveckling genom att i olika sammanhang producera läromedel och utbilda personal inom prehospital akutsjukvård. PreHospens forskargrupp deltar flitigt med föredrag och presentationer vid internationella forskar- och utbildningskonferenser/symposier. Forskargruppen medverkar dessutom i massmedia och andra samhälleliga institutioner och organisationer på regelbunden basis såväl regionalt som nationellt.

 4. Kvalitet

Inom PreHospen bedrivs forskningen utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv i högskolans forskningsområde benämnt Människan i vården. Forskningen som bedrivs av forskargruppen med dess stora sammanlagda kompetens är öppen för tvärprofessionellt samarbete och samverkan mellan flera vetenskapsområden för att främja kvalitetsutvecklingen inom prehospital akutsjukvård. Forskningen bidrar till att främja ett gott liv för människor genom att de känner trygghet, säkerhet och tillgänglighet i/till den prehospitala akutsjukvården. Målsättningen är att skapa ny kunskap som gör att fler patienter överlever, minskar lidandet och ökar livskvaliteten, vilket gagnar såväl patient, närstående, personal som samhälle. Denna målsättning nås i en kombination av arbete med forskning, utbildning, kunskapsspridning tillsammans med en kontinuerlig utvärdering/uppföljning.

 5. Fokus och prioritering

PreHospen fokuserar på en ständig kvalitetsförbättring av den prehospitala akutsjukvården genom förbättringar av vårdmötet samt vården av patienten och närstående, för att minska ohälsa och lidande. Forskargruppen arbetar också för att skapa ökade möjligheter till samverkan mellan personal och forskare från olika discipliner, generera kunskap som möjliggör vårdutveckling och en god vård(ar)miljö. En ytterligare prioritering är forskning om vårdteam och hur en sådan samverkan påverkar vårdandet och val av vårdnivå. 

6. Strategi

En klinisk strategi är att etablera ett kliniskt träningscentrum på Högskolan i Borås samt ytterligare utveckla en forsknings- och utvecklingsambulans där utbildning och forskning tydligt integreras. En organisatorisk- och förbättringsstrategi är att ytterligare fördjupa samverkan med regionala, nationella och internationella partners inom professions- och kunskapsutveckling. En forskningsstrategi är att i konkurrens med andra institutioner tillskapa resurser för fler doktorand- och seniora tjänster.

 7. Uppföljning

Kvalitetsuppföljning redovisas (publiceringar, medelstilldelning, nätverk, doktorander, citeringar etc.) och diskuteras på årliga utvecklingsdagar varefter nya kvalitetsmål sätts för nästkommande år och visioner för framtiden skapas. Processutvärdering av PreHospens verksamhet sker både kort- och långsiktigt.