Johan Sundeen

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Telefonnummer: 033-435 4349

E-post: johan.sundeen@hb.se

Rumsnummer: B609b

Signatur: JSU

Johan Sundeen är docent i idé- och lärdomshistoria samt universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Johan Sundeen är forskarutbildad vid institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, där han disputerade 2008 på doktorsavhandlingen Andelivets agitator: JA Eklund, kristendomen och kulturen (2008). Sundeen har publicerat bland annat fem vetenskapliga monografier (varav en på tyska) och ett tjugotal antologibidrag samt vetenskapliga artiklar. Han medverkar därtill flitigt i svenska kulturtidskrifter och i dagspress.

Hans forskning spänner över en bred historisk repertoar innefattande lärdomshistoria, kulturhistoria kyrkohistoria, universitetshistoria, utbildningshistoria och bibliotekshistoria. Under de senaste åren har Sundeen också i tilltagande grad intresserat sig för polis- och kriminalitetshistoria.

Johan Sundeen är vice ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan i Borås. Han tillhör tre stycken forskargrupper: 1) Kultur, bibliotek och politik (KUBIK) 2) Polisiärt arbete samt 3) Marknadsföring, mode och konsumtion. Sundeen är vidare medlem av arbetsgruppen Det fria ordet och det kritiska tänkandet i det demokratiska samhället – Projekt sapere aude och har deltagit i ett forsknings- och bokprojekt inom ramen för Centrum för Välfärdsstudiers verksamhet.

Exempel på pågående forsknings- och bokprojekt: Sundeen arbetar för närvarande med en större bibliotekshistorisk framställning som finansieras av flera externa fonder och som har arbetsnamnet Bibliotekens missioner: Idé- och lärdomshistoriska studier. Tillsammans med Katarina Michnik (Göteborgs universitet) och Roger Blomgren är han ansvarig redaktör för Biblioteksgeografin som förväntas bli publicerad år 2022. För denna boks räkning har Sundeen nyligen färdigställt kapitlet Från Ansgar till Valfrid. Alla tiders bibliotek. Han arbetar också med Viktor Rydberg som filosof och aktör i 1800-talets kulturkamp samt med ett projekt om hur organiserad kriminalitet har debatterats i politisk och internpolisiär debatt under de senaste decennierna.

Johan Sundeen är en flitigare föreläsare i folkbildningssammanhang. Han är ledamot av Claphaminstitutets vetenskapliga råd och ordförande i Viktor Rydbergsällskapet.

Publikationer i urval

En utsträckt hand till masseländets land: Antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell 1892 - 1958 andra utökade upplagan (Det svenska biet, 2021).

68-Kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989 (Bladh by Bladh, 2017).

”Politisk aktivism i kulturpolitikens genomförandeled”, I Framtidens välfärd: Styrning, organisering och ledarskapande, red Maria Wolmesjö och Rolf Solli. (Studentlitteratur, 2021). Författat tillsammans med Roger Blomgren.

”Otroshjälte och religiös kulturpersonlighet: Någom svenska teologers Rydbergreception”, i Anders Burman och Tore Lund (red) Efter Rydberg: Receptionshistoriska studier (Södertörn Studies in Intellectual History, 2020).

”Kalla kriget som ideologistrid: Konservativ och marknadsliberal kritik av Svenska kyrkans internationella agerande under 1965-1989”, i Lennart Sjöström (red), Innan murar föll: Svenska kyrkan under kalla kriget (Artos, 2019).

“Resistance in the Name of God : Some Reflections on Birger Forell, Totalitarian Ideas  and Christianity”, Kirchliche Zeitgeschichte, 2/2020.

Offentliga bibliotek som arena för aktivism: En fallstudie av vänsterpolitisk biblioteksideologi på 1970- och 2010-talen”, Nordisk kulturpolitisk Tidskrift, 2020. (Tillsammans med Roger Blomgren).

När teologi blev 68-ideologi: Etableringen av en Israelfientlig opinion inom svensk kristenhet 1967–1982 (Claphaminstitutet, 2021)

Humanvetenskap och bildning för vår tid: Till frågan om humaniora vid Högskolan i Halmstad. (Högskolan i Halmstad, 2012).

”I otakt med tiden: Bengt Hägglund, teologin och idéhistorien”, i Svensk Pastoraltidskrift¸ 6/2021 och 7/2021.

Medverkan i podcaster

Medverkar i Lära från Lärda och pratar om boken Biblioteksgeografin: en antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning som Sundeen har medförfattat. 8 augusti 2022 
Podcast #285 Biblioteksgeografin med Johan Sundeen

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen (2008)