Maria Ferlin

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4146

E-post: maria.ferlin@hb.se

Rumsnummer: A403

Signatur: MFE

Jag arbetar som universitetslektor och programansvarig inom lärarutbildningen.  Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1995 och fick 2006 möjlighet att doktorera inom CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning). Mitt forskarutbildningsämne var Naturvetenskap med inriktning utbildningsvetenskap och jag disputerade 2014 med avhandlingen Biologisk mångfald i läroböcker i biologi.

Efter min disputation gick jag inte vidare med läroboksanalyser utan arbetade med olika ledningsuppdrag samtidigt som jag forskade om inkluderingsfrågor. I dåvarande forskargruppen RCIW har jag varit följeforskare i ett projekt som drevs med medel från VG-regionen och forskare i ett FoU-program inom Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Arbetet har lett till publikationer både inom respektive projekt/program och i vetenskapliga tidskrifter.

I grunden är jag ämneslärare  i naturvetenskapliga ämnen och matematik på högstadiet och i biologi och naturkunskap på gymnasiet. Undervisning och kursutveckling är arbetsuppgifter som jag tycker mycket om att arbeta med och 1999 fick jag Pedagogiskt pris vid Högskolan i Borås. Nu har jag valt att gå tillbaka till mina ämnesdidaktiska rötter och är medlem i forskargruppen SONOMA, där jag ser fram emot att ägna mig åt ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot biologi. Jag är också biträdande handledare till en CUL-doktorand.

  • Per Sundberg, Göteborgs universitet.
  • Anita Wallin, Göteborgs universitet.