Borås - Gymnasieelevers kemikunskaper

Kartläggning av faktorer som är betydelsefulla för måluppfyllelse i kemi

Borås - Gymnasieelevers kemikunskaper

En enkät konstrueras under hösten 2023. Enkäten vänder sig till elever som läst kemi 1. Enkäten testas på en mindre grupp elever varefter utvärdering och eventuell justering sker. Den modifierade enkäten delas sedan ut i juni 2024 till de sex klasser som har genomfört kursprovet i kemi 1. Enkäterna analyseras under hösten 2024. Efter enkätanalysen kan vidare intervjuer behöva göras. Därefter tas beslut kring vilken typ av interventioner som kan genomföras och där resultaten från enkäter och intervjuer kommer ligga som grund. Alla lärarna i ämnesgruppen för kemi kommer vara delaktiga i analys, tolkning och diskussion av resultaten samt planering.