Maria Claesson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4704

E-post: maria.claesson@hb.se

Rumsnummer: D703A

Signatur: MRCL

Jag disputerade i februari 2023 med avhandlingen Sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet av äldre personer i kommunens hemsjukvård –­ Att leda i ett mellanrum av närhet och distans. Avhandlingen belyser sjuksköterskans ledarskap utifrån ett vårdvetenskapligt patientperspektiv.

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning som anestesisjuksköterska och distriktssköterska. Mitt arbetsliv utgörs av erfarenheter från bland annat akutsjukvård, hemsjukvård, skolhälsovård samt primärvård.

Min anställning på Högskolan i Borås påbörjades 2016. Sedan dess har jag undervisat på främst Sjuksköterskeutbildningen samt varit knuten till verksamhetsförlagda studier (VFU) på utbildningsvårdsavdelning (UVA) på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). I dag arbetar jag som universitetslektor på grund- och avancerad nivå inom ramen för sjuksköterskeutbildningen samt som klinisk lektor knuten till UVA, SÄS.

Min forskning finns inom området Människan i vården och inom ämnet vårdvetenskap. Jag ingår i forskargruppen Existentiella frågor i vårdande och lärande sammanhang med fokus på existentiella frågor i relation till hälsa, sjukdom och lidande samt hur vårdandet med fokus på existentiella dimensioner kan bidra till välbefinnande vid sjukdom och ohälsa. Dessutom riktas fokus mot hur lärandet kan stödjas för att kunna utöva ett sådant vårdande. Forskargruppens arbete utgår från ett livsvärldsorienterat perspektiv och livsvärldsforskning. 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet av äldre personer i kommunens hemsjukvård: Att leda i ett mellanrum av närhet och distans