En person sitter på en brygga och tittar ut över havet.

Existentiella frågor i vårdande och lärande sammanhang

Existentiella frågor i vårdande och lärande sammanhang

Detta sker genom empirisk forskning samt ämnes- och metodutveckling med fokus på existentiella frågor i relation till hälsa, sjukdom och lidande samt hur vårdandet med fokus på existentiella dimensioner kan bidra till välbefinnande vid sjukdom och ohälsa. Dessutom riktas fokus mot hur lärandet kan stödjas för att kunna utöva ett sådant vårdande. Forskargruppens arbete utgår från ett livsvärldsorienterat perspektiv och livsvärldsforskning.

Mål

Forskargruppens mål är att utveckla vårdvetenskaplig kunskap med fokus på existentiella frågor i vårdande sammanhang samt kunskap om lärandets betydelse relaterat till detta. Målet är att fortsätta utveckla en för högskolan unik vårdvetenskaplig profil och teoretisk grund som benämns vårdvetenskap med inriktning mot existentiella frågor i vårdande sammanhang, där ett vårdande med fokus på existentiella dimensioner förtydligas. En sådan vårdvetenskaplig profilering och teoretisk grund kan implementeras i akademins utbildningar, och är värdefull för människor som vårdar och vårdas inom olika vårdande sammanhang. Målet är att utveckla kunskap om existentiella frågor som kan bidra till hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030.

Samverkan  

Forskningssamverkan sker lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom området Människan i vården och med det omgivande samhället. Forskargruppen ingår i flera projekt. Nationellt sker samverkan bland annat genom nätverket Swedish Academy of Caring Science (SACS), regionalt pågår ett samverkansprojekt tillsammans med Region Jönköping inom kvinno- och barnhälsovården och internationellt med European Academy of Caring Science (EACS) i ett EU-finansierat projekt inom Horizon 2020, MSCA-ITN, INNOVATEDIGNITY. I projektet ingår samverkanspartners i form av företag och organisationer som berör vård samt universitet i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Grekland.

Samarbeten

Forskargruppen samarbetar lokalt, regional och internationellt med andra forskare och lärosäten. Lokalt på Högskolan pågår ett nära samarbete och samproduktion med andra forskargrupper inom akademin exempelvis forskningsgruppen Äldre, hälsa och vårdande. Ett regionalt samarbetsprojekt med Högskolan i Skövde har fokus på äldre personers hälsa och välbefinnande, har existentiella aspekter av livet efter pensionering studerats. Bland annat har betydelsen av existentiella funderingar, en meningsfull tillvaro och livets ändlighet studerats. Nationellt sker ett samarbete med Högskolan i Dalarna avseende amningsforskning, med Linnéuniversitetet Växjö avseende metodologisk och vårdvetenskaplig forskning och med Jönköping University avseende amningsforskning och forskning om berör äldre som vårdas i hemmet.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare