Sjuksköterskans patientnära ledarskap i vården för den äldre människan i kommunens hemsjukvård

Sjuksköterskans patientnära ledarskap i vården för den äldre människan i kommunens hemsjukvård

Syftet med projektet är att utforska vad sjuksköterskor behöver, i dag och i framtiden för att leda patientnära vård för äldre människor på ett hållbart sätt.

Projektets betydelse är att få ökad kunskap om betydelsen av sjuksköterskans patientnära ledarskap som förutsättning för framgångsrikt och hållbart genomförande av en förebyggande vårdprocess och en stödjande organisation, för att uppnå lärande och kvalitetsförbättring. Det kan även vara av betydelse för ett värdigt liv för äldre människor och anhöriga samt för vårdpersonalens välbefinnande, vilket är centralt inom vårdvetenskap.