Marie Wannberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4144

E-post: marie.wannberg@hb.se

Rumsnummer: B616

Signatur: MRHJ

Jag är universitetslektor i pedagogiskt arbete och disputerade 2009 i pedagogik vid Göteborgs Universitet med avhandlingen Lojalitet och motstånd – anställdas agerande i ett föränderligt hemtjänstarbete. Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2016 och har arbetat som universitetslärare sedan 2001. Min akademiska karriär började på Högskolan Väst där jag, vid sidan av forskningen, skaffade mig viktig erfarenhet av undervisning såväl som utveckling av utbildning samt även erfarenhet av akademiska ledningsuppdrag. Min huvudsakliga roll idag är att, som lektor i pedagogiskt arbete vid enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning (HUF), initiera, driva och främja högskoleövergripande pedagogisk utveckling vid Högskolan i Borås.

Mitt forskningsintresse innebär att undersöka olika arbeten, yrken och professioner genom att ställa pedagogiska frågor. Det handlar om att undersöka det jag kallar dolda lärprocesser. En slags påverkansprocesser som försiggår i praktiker där ”görandet” såsom t ex arbetsuppgifter och funktioner betraktas som kulturellt och institutionellt villkorade. Forskningen består mer specifikt av två delar som är sammanlänkade. Den ena delen handlar om att identifiera de spänningsfält som visar sig i dessa dolda lärprocesser och att upptäcka maktförhållanden och motståndsstrategier. Den andra delen innebär att undersöka hur kön görs/lärs i olika praktiker och vilka konsekvenser det kan få. Jag har exempelvis varit projektledare för ett samproduktionsprojekt finansierat av KK-stiftelsen där vi studerade målaryrkets förändring, med särskilt fokus på hur kompetens värderas och yrkeskulturen förändras, vid kvinnors inträde i yrket. Ytterligare ett exempel är min avhandling i pedagogik (2009) som handlar om hemtjänstarbetet och hur hemtjänstpersonal agerar med lojalitet och motstånd i samband med ett förändringsprojekt. På senare tid är akademiskt lärarskap och akademiskt ledarskap områden som är av primärt forskningsintresse.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Lojalitet och motstånd – anställdas agerande i ett föränderligt hemtjänstarbete (2009)