Marie Wannberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4144

Mobilnummer: 0790-670693

E-post: marie.wannberg@hb.se

Rumsnummer: B616

Signatur: MRHJ

Jag disputerade 2009 i pedagogik vid Göteborgs Universitet och började på Högskolan i Borås 2016. Jag har arbetat som universitetslärare sedan 2001, under 15 år på Högskolan Väst, och har lång erfarenhet av undervisning och utveckling av utbildning samt erfarenhet av akademiska ledningsuppdrag. I min nuvarande roll som universitetslektor i pedagogiskt arbete ingår ett uppdrag som akademisamordnare för kvalitet vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Dolda lärprocesser i arbetslivet

Mitt forskningsintresse innebär att jag undersöker olika arbeten och yrken genom att ställa pedagogiska frågor. Jag är speciellt intresserad av det jag kallar arbetslivets dolda lärprocesser, till exempel hur kompetens, yrkeskunnande och yrkesidentitet lärs och de spänningsfält som då visar sig.

Min avhandling i pedagogik (2009) handlar om hemtjänstarbetet och hur hemtjänstpersonal agerar med lojalitet och motstånd i samband med ett förändringsprojekt. Efter disputationen var jag projektledare för ett samproduktionsprojekt finansierat av KK-stiftelsen där vi studerade målaryrkets förändring, med särskilt fokus på hur kompetens värderas och yrkeskulturen ifrågasätts, vid kvinnors inträde i yrket. Vidare har Arbetsförmedlares arbete undersökts med syftet att förstå hur kompetens och yrkesidentitet förändras under den våg av marknadstänkande som har stort inflytande över arbeten i offentlig sektor.

I en pågående studie intervjuas universitetslärare om sitt arbete i syfte att undersöka hur formandet av yrkesidentiteter kan gå till. Universitetslärarna förhandlar och internaliserar de normer och värderingar som de möts av, använder och utvecklar sina förmågor och sitt kunnande samt tolkar och utnyttjar sina handlingsmöjligheter i konstruerandet av (den egna) yrkesidentiteten.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Lojalitet och motstånd – anställdas agerande i ett föränderligt hemtjänstarbete (2009)