Professionellt framtagna digitala lärobjekt i distansundervisning

Professionellt framtagna digitala lärobjekt i distansundervisning

De digitala lärobjekt som används idag har ofta utformats efter lärares individuella och varierande förmågor. Det saknas därmed en etablerad organisatorisk kunskap i syfte att förena både de formella och de pedagogiska aspekterna av digitala lärobjekt. Utveckling av digitala lärobjekt handlar inte minst om att skapa ett innehåll som kan leva upp till kvalitetsstandard för professionellt framtagen mediaproduktion. Det handlar således inte enbart om teknisk handhavande eller pedagogisk utformning av innehåll utan en förening av de båda.

Projektet kan ses som en vidareutveckling av det nystartade projektet inom programmet Expertkompetens Steg 2: Datadriven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma (diarienummer: 2020028). Datadriven tjänsteutveckling har ett tydligt fokus mot yrkesverksamma inom branscher som kan befaras drabbas extra hårt av Coronapandemin. I projektet Datadriven tjänsteutveckling finns ett upparbetat nätverk av relevanta företag som kommer att användas i detta projekt för att snabbt komma igång med kompetensutvecklingsinsatser.

De utbildningsinsatser som genomförs i projektet är tudelade: dels genomförs kompetensutveckling för de lärare som utvecklar digitala lärobjekt, dels genomförs kurser i ovan nämnda Datadriven tjänsteutveckling, där de professionellt framtagna digitala lärobjekten ingår i de digitala lärandemiljöer som kursdeltagarna möter.

Målgruppen i Datadriven tjänsteutveckling utgörs av verksamma inom IT-branschen - en yrkesgrupp som under Coronakrisen har blivit eller riskerar att bli permitterade. Anpassningen till distansundervisning gör att kursdeltagare kan komma från hela landet. Att det finns en nära koppling till Datadriven tjänsteutveckling innebär att de båda projekten har ömsesidig vinning av varandra, samtidigt som projekten var och ett för sig har större syften och nytta än de gemensamma aktiviteterna.

Projektet förväntas bidra med kunskap kring och former för framtagandet av digitala lärobjekt som kan integreras i undervisning inom högre utbildning och på så sätt öppna möjligheterna för att stärka svensk konkurrensförmåga genom att bidra till attraktiv distansundervisning på avancerad nivå för yrkesverksamma.