Olof Falk

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4810

E-post: olof.falk@hb.se

Rumsnummer: D408

Signatur: OLFA

Jag är sedan 2021 doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, med inriktning mot digital humaniora. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag hur storskaliga, digitala metoder för textanalys, så kallade text mining och relaterade metoder, kan användas för att generera nya åtkomstpunkter till skönlitterära texter i digitala bibliotekskataloger.
 
Avhandlingen undersöker hur metoder och kunskap från fältet digital humaniora kan tillföra nya perspektiv på ett klassiskt kunskapsorganisatoriskt problemområde. Den centrala frågeställningen är hur digitala metoder för storskalig textanalys kan användas för att underlätta konceptuell analys av skönlitterära textsamlingar, som ofta är mångfacetterade och notoriskt svåra att organisera utifrån exempelvis ämnesinnehåll och teman. Utifrån detta perspektiv utforskar jag också hur skönlitterära genrer kan synliggöras genom storskalig, digital textanalys.

Avhandlingen skrivs som en monografi och beräknad tid för publicering är våren 2026. 

Jag har arbetat på Högskolan i Borås som universitetsadjunkt sedan 2019 och undervisar i en bred mängd områden som exempelvis kunskapsorganisation, visuell och multimodal kommunikation (inklusive animering), samt digitala forskningsmetoder. Mina intressen berör också områden som kulturarvsdigitalisering och datavisualisering.

Jag deltar i forskarskolan DASH, som utgör ett nationellt nätverk för doktorander inom digital humaniora och angränsande områden.

Läs mer om DASH

ORCID