Julia Pennlert

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4224

E-post: julia.pennlert@hb.se

Rumsnummer: C517

Signatur: JUPE

Julia Pennlert är disputerad i litteraturvetenskap, universitetslektor med inriktning mot läsning och läsfrämjande.

I min forskning har jag intresserat mig för litteraturens, läsningens och litteraturförmedlingens villkor i det samtida digitala medielandskapet. På flera sätt kretsar min forskning kring litteratursociologiska frågor som handlar om hur mediala sammanhang påverkar hur och vad vi läser, hur digitala format för läsning växer fram och används och hur litteratur sprids och cirkulerar.  Jag har också studerat på vilket sätt som digital metodutveckling och digital humaniora kan relateras till forskning som handlar om samtidens villkor för litteraturbruk och litteraturforskning.

Jag har varit redaktör för två forskningsantologier, senast en antologi som belyser den kommersiella ljudbokens framväxt i ett samtida såväl som ett historiskt perspektiv. Under 2022 är jag även projektledare för ett forskningsprojekt som undersöker folkbibliotekariers strategier och förhållningssätt till litteraturförmedling i ljudformat.

Uppdrag och undervisning:

Jag undervisar framförallt på två utbildningsprogram, på Bibliotekarieprogrammet (kandidatnivå) och magisterprogrammet i Litteraturpedagogik.

Jag är tillsammans med Catrine Brödje programansvarig för magisterprogrammet i Litteraturpedagogik och tillsammans med Björn Hammarfelt leder jag forskargruppen Kunskapens infrastrukturer.

Jag är även ledamot i Kungliga Bibliotekets forskarråd samt biträdande handledare till doktoranden Olof Falk.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper