Petra Angervall

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: petra.angervall@hb.se

Rumsnummer: B611

Signatur: PRAN

Mitt övergripande intresseområde berör policystyrning av högre utbildning, politik, praxis och agency. Min forskning behandlar frågor och problem relativt universitetets uppdrag, det akademiska arbetets villkor och frågor om identitet och genus. Vilka strukturella mönster framträder och hur ser olika grupper på karriär, villkor och framtid? I en av mina senare publikationer diskuteras doktoranders välval och förhandling om identitet, i en annan berörs hur sociala möten i fikarummet ger uttryck för status och karriärmöjligheter.

Jag har tidigare också arbetat med forskning om jämställdhet, differentieringsmönster och genus i skolan, liksom med frågor som knyter till heteronormativitet och identitet.

På Högskolan i Borås är jag verksam i undervisning inom utbildningsområdet Pedagogisk utveckling samt forskningsledare för forskargruppen Högre utbildning, praxis och politik (Hupp).

Hupp består av forskare som på delvis olika sätt tar sig an frågor om högre utbildning och praxis. Under det kommande året ska vi diskutera teman kring högskolans pedagogiska uppdrag, frågor om maktförhållanden och genus, profession och aspekter av arbetsvillkor och hälsa. För mig som forskningsledare är den här gruppens ambition och gemensamma arbete väsentlig för vår disciplinära och kollegiala tillhörighet och för vårt kunnande.

Forsknings- och undervisningsverksamhet

Sedan 1997 när jag antogs till forskarutbildningen i pedagogik vid gamla lärarhögskolan i Mölndal har jag arbetat i flera mindre projekt, bland annat om arbetsintegrerat lärande och om jämställdhet. Jag har också deltagit i ett större VR finansierat projekt om karriär inom högre utbildning. Utöver det har jag haft flera uppdrag, både inom forskning, utbildning och samverkan.

Min forskning bedrivs i huvudsak inom tre spår som på skilda sätt behandlar aktuella problem inom den högre utbildningssektorn idag:

  • Arbete och hälsa på högskolan. Arbetsprestation, trivsel och jämställdhet bland verksamma universitetslärare. (Richard Baldwin, Kathleen Mahon, Marie Hjalmarsson, Linda Borglund och Petra Angervall)
  • Regering för Jämställdhetsintegrering. Hur bedrivs jämställdhetsintegrering på högskolan och med vilka konsekvenser? (Petra Angervall, Angelica Simonsson, GU, Fredrik Bondestam, GU och Jan Gustafsson, Hv).
  • Socialt kapital och nätverk i forskarkarriär. (Petra Angervall och Jan Gustafsson)

Mellan åren 2003 och 2015 arbetade jag (med något års undantag) i huvudsak med kursledarskap, undervisning och examination. Främst har jag lett och undervisat i kurser om pedagogik som vetenskap, genus och utbildning, vetenskapsteori, globalisering och internationella relationer, utbildningssociologi och lärarprofession. Jag har också koordinerat kollegiet könsperspektiv i pedagogik vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, GU. Mellan 2013-2016 har jag varit engagerad i verksamheten vid Centrum för interdisciplinär genusforskning (GiG) vid GU.

Handledning

Inom ramen för SIDA-projektet AUU (Addis Abbeba University, Ethiopia) är jag huvudhandledare för två doktorander: Kitaw Kassie Engida och Cherinet Aytenfsu. Projektet är placerat inom institutet för ”Comparative Education” vid Addis Abbeba universitetet och omfattar 17 doktorander. Kitaw Kassie studerar maktsymmetrier i etablerade partnerskapsavtal mellan universitet från Global South och Global North. Cherinet arbetar med en studie om hur kvalitetssäkringssystem implementeras i högre utbildning inom privat såväl som offentlig verksamhet i Etiopien. Båda planerar disputation 2020.

Jag är också bihandledare åt Johanna Mellén som är verksam inom FUR på institutionen för pedagogik och specialpedagogik, GU.

Uppdrag

Just nu pågår en stor satsning på etablerande av en ny forskarskola vid HB. Som projektledare har jag utarbetat en samverkansplan, avtal och kursverksamhet i samarbete med den planerade värdhögskolan Högskolan Dalarna (HDa).

Under 2019 har jag, tillsammans med en grupp forskare, initierat högskolans första tidskrift inom det pedagogiska forskningsområdet: Journal of Praxis in Higher Education. Tidskriftens första nummer publiceras 1 november 2019.

Utöver uppdraget som Editor in Chief för JPHE är jag ständigt verksamhet som granskare för journaler som Gender and Education, Policy in Education, Studies in Higher Education, liksom för Sustainability, Studies in Graduate and Post graduate Education, Gender, Work and Organization och Higher Education Policy. Jag ingår också i redaktionsrådet för den svenska tidskriften Utbildning & Demokrati.