Sandra Hillén

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4564

E-post: sandra.hillen@hb.se

Rumsnummer: B517

Signatur: SAHI

Jag disputerade i etnologi 2013 med en avhandling som handlade om hur barn kan göras delaktiga i forskning. Efter det har jag fortsatt utforska barns delaktighet i olika sammanhang. Min forskning har bland annat handlat om hur barn kan göras delaktiga i stadsplaneringsprocesser, ett forskningsområde som också tangerar barns rättigheter som de uttrycks i Barnrättskonventionen.

Jag intresserar mig också för hur barns tillgång till kultur och kulturinstitutioner ser ut samt hur barn representeras i sådana sammanhang, exempelvis i kulturhistoriska museers utställningar. Jag har genomfört följeforskning av två läsfrämjande projekt. I det första projektet, Berätta, Leka, Läsa, kom initiativet kom från en ideell aktör, Läsrörelsen. Syftet var att stimulera samarbetet mellan förskolor och bibliotek i tre län i Mellansverige och målgrupper var de minsta barnen och indirekt deras föräldrar. Följeforskningens fokus var på närläsning av utvalda bilderböcker, böcker som fanns både i förskolan och som bokgåvor i varje familj, och hur förskolorna arbetade med barnen utifrån böckernas teman. Det andra projektet jag har följt, Stärkta bibliotek- Staden där vi läser!, drivs av folkbiblioteken/Kulturförvaltningen i Göteborg och ingår i Kulturrådets satsning för att stärka landets biblioteksverksamheter. Projektet handlar om att utveckla barnbiblioteksverksamheten i Göteborg på tre arenor: i biblioteket, i samhället och digitalt. Utgångspunkter är ett familjecentrerat arbetssätt och stadens pågående jämlikhetsarbete. Några teman har kommit att bli framträdande i följeforskningen. Dessa är hållbara läsfrämjande praktiker, samverkan, fortbildningar/utbildningar samt praktiker kring bokgåvor.

Jag har arbetet vid Högskolan i Borås och förskollärarutbildningen sedan 2019.

Jag är medlem i nätverket Barnkulturforskning i Göteborg, BiG, och är verksam vid Centrum för konsumtionsforskning, CFK, vid Göteborgs universitet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Barn som medforskare – en metod med potential för delaktighet (2013), Göteborgs universitet