Bodil Sundberg

E-post: bodil.sundberg@hb.se

Signatur: BOSU

Jag är universitetslektor i biologi och docent i Naturvetenskapernas didaktik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om lärares förutsättningar för att genomföra och utveckla sin undervisning i naturvetenskap. Mina projektet är praktiknära och inspirerade av designbaserad forskning, där deltagande lärare är involverade i hur interventioner läggs upp för att säkerställa att de frågor vi arbetar med är relevanta för förskolans eller skolans verksamhet.

Min forskning rör till största delen undervisning av yngre barn, det vill säga från förskola till mellanstadium, men de frågor jag är intresserad av är också relevanta för undervisning i naturvetenskap för äldre elever. Aktuella fokusområden för mig just nu är hur lärare kan göra plats för förundran i sin NO-undervisning, hur skapande uttrycksformer såsom bild och modellbyggen kan användas för att öka elevers förståelse och engagemang samt hur en röd tråd kan skapas mellan NO-undervisningen i olika skolformer och stadier.