Finns det plats för förundran i grundskolans NO-undervisning?

Finns det plats för förundran i grundskolans NO-undervisning?

Förundran är ett känslotillstånd som uppstår då en person konfronteras med något som går utanför ens förväntningar eller något som upplevs som obegripligt. Förundran har länge föreslagits vara en nyckel till att öka elevers intresse och engagemang i skolans NO-undervisning av filosofer såväl som forskare. Trots detta finns det i nuläget mycket få studier som beskriver lärares arbete med att integrera förundran i skolans NO-undervisning. Det behövs även empiriska studier som beskriver elevers upplevelse av förundran och dess roll för deras intresse och engagemang i NO.

Projektet bygger på teorier om expansivt lärande, en form av kollektivt lärande, där deltagare med olika typer av expertis möts för att generera kunskap som de inte skulle ha kunnat utveckla på egen hand.

I projektet kommer vi använda oss av en Delphistudie där vi får kunskap om olika expertgruppers syn på förundran och dess didaktiska potential i samband med naturvetenskapsundervisning. Vi kommer också använda oss av formativa interventioner där lärare och forskare kommer arbeta tillsammans för att planera NO-undervisning med plats för förundran.

Vi fokuserar vår studie på undervisning i årskurs 4-6, eftersom forskning har visat att det är i dessa åldrar som elever bildar sig en uppfattning om naturvetenskap är något som angår dem eller inte.