Projektbeskrivning: Vårdvetenskap med relevans för grundutbildningen till sjuksköterska

Detta doktorandprojekt bedrivs inom området Människan i vården, i ämnet vårdvetenskap.

Bakgrund

Att leva i närhet till ohälsa, egen eller närståendes, innebär att uppmärksammas på livets sårbarhet och existentiella villkor. Tidigare studier visar på betydelsen av att existentiella dimensioner uppmärksammas av sjuksköterskan i mötet med unga vuxna med existentiell oro, i mötet med patienten som vårdas på sjukhus, i relation till äldre personer och vid samtal med våldsutsatta personer. En specifik utmaning är att möta oro via telefon, där sjuksköterskans kompetens har visat sig vara av stor vikt. Studenter uttrycker ofta en osäkerhet avseende att närma sig existentiella frågor i mötet med patient och närstående.

Kunskapsläget

Kunskap behöver utvecklas avseende förutsättningar för att under utbildning till sjuksköterska i progression utveckla förmågan att samtala och kommunicera. Vårdvetenskapen bidrar med att tydliggöra patientperspektivet, och samtal med utgångspunkt i ett vårdvetenskapligt patientperspektiv kan bidra till att stärka och stödja människor i utsatta situationer. Simuleringsmiljön bidrar till studenters kunskap i en trygg och patientsäker miljö, där realistiska scenarion bidrar till kunskap.

Syfte med projektet

Föreliggande projekt har det övergripande syftet att på vårdvetenskaplig grund utveckla didaktiska strategier som kan stödja och stärka sjuksköterskestudenters förmåga att uppmärksamma och möta patienter och närståendes existentiella frågor i vårdande möten.

Metod

Forskningsprojektet kommer i huvudsak att ha en beskrivande design grundad i livsvärldsfenomenologi och vårdvetenskap. En variation av datainsamlings- och analysmetoder kommer att eftersträvas.

Vid frågor

Kontakta gärna handledare: Elisabeth Lindberg, universitetslektor och docent i vårdvetenskap.