Elisabeth Lindberg

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4764

Mobilnummer:

E-post: elisabeth.lindberg@hb.se

Rumsnummer: E712

Signatur: ELG

Jag disputerade 2014 med en avhandling om äldres delaktighet i vården. Avhandlingens delstudier genomfördes i nära samverkan med en vårdavdelning för äldre patienter. Personalen på avdelningen involverades i olika delar av projektet. Resultatet i avhandlingen visar på betydelsen av att involvera äldre, sköra patienter i vårdandet.

Efter disputationen har jag fortsatt att arbeta med frågor som rör hur fenomenologisk forskning kan utvecklas och bidra till att fördjupa förståelsen för komplexa situationer i vårdandet. Jag har också involverats i studier som rör hur reflektionen kan bidra till att väva samman teori och praktik under sjuksköterskeutbildningen.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

TID FÖR VÅRDANDE MÖTEN- Att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper