Projektbeskrivning:Vårdmiljöns betydelse inom det perioperativa vårdandet

Bakgrund

I Sverige genomförs idag cirka 1,5 miljoner kirurgiska ingrepp per år där någon form av anestesi eller bedövning har administrerats och övervakats av en anestesisjuksköterska (Socialstyrelsen 2019). Alla dessa patienter har vistats i en operationsmiljö som är speciellt utformad för att optimera och förhindra att det uppstår patientskador. Tidigare forskning har visat att berörd personal känner betydande stress beroende på ökad belastning och krav på effektivare patientflöden för att genomföra schemalagda operationsprogram. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv saknas flera dimensioner i den forskning som finns kring vårdmiljön i den perioperativa verksamheten. Hur påverkas patienterna av att de ingår i ett schemalagt flöde där byten mellan patienter skall gå snabbt? Hur upplevs vårdmiljön på operationsavdelningen av patienterna och på vilket sätt påverkar den vårdandet samt vilken är anestesi- och operationssjuksköterskans vårdande roll?

Delstudie I

Syftet med studien är att studera vårdsituationer i den perioperativa vårdmiljön. Planerad datainsamling är icke deltagande observationer. Analys sker med kvalitativ och tolkande metod.

Delstudie II

Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelse av den perioperativa vårdmiljön. Planerad datainsamling är kvalitativa intervjuer som analyseras med kvalitativ och tolkande metod.

Vid eventuell fortsättning till doktorsexamen tillkommer två studier.

Delstudie: III

Syftet med studien är att undersöka patienters och vårdpersonalens uppfattning av den perioperativa vårdatmosfären. Datainsamling via enkät, ljud, ljus och temperaturmätningar i lokalerna. Statistisk analys.

Delstudie IV

Syftet med studien är att undersöka hur anestesi- och operationssjuksköterskor samt undersköterskor skapar välbefinnande för patienten i den perioperativa vårdmiljön. Planerad datainsamling är kvalitativa intervjuer som analyseras med kvalitativ och tolkande metod.

Projektets betydelse

Projektet förväntas ge kunskap om hur patienten i den perioperativa vården påverkas av miljön, organisationen och professionen samt utgöra bas för vidare kunskapsutveckling inom fältet. Målet är att visa på förbättringsåtgärder för att öka patientens välbefinnande och tillfrisknande vilket är en viktig del i den hållbara utvecklingen.

Projektet har finansiering för två års studier fram till licentiatexamen, men finansiering kommer att ansökas för ytterligare två år fram till doktorsexamen.

Vid frågor

Kontakta gärna Thomas Eriksson, universitetslektor och projektansvarig kontaktperson