Brukarinflytande inom äldreområdet

Syfte med nätverket

  • vara ett forum för erfarenhetsutbyte
  • stimulera gemensamt kunskapande över disciplingränser
  • verka för arenor där olika kunskaper och erfarenheter från skilda teorier och praktiker kan mötas

Nätverkets idé och forskningsområde

I det nationella forskarnätverket för brukarinflytande inom äldreområdet möts forskare inom skilda discipliner och ur olika perspektiv för att tillsammans utveckla och skapa ny kunskap om frågor inom området. Nationella tvärvetenskapliga projekt och nya arbetssätt är ett viktigt fokus för nätverket som genom nytt, eller i alla fall mindre vanligt perspektiv inom äldreomsorgen vill utveckla nya kunskaper utifrån äldres egna erfarenheter av omsorg.

Gemensamt forskningsområde är frågor om äldres delaktighet och inflytande på såväl nationell, kommunal, institutionell som individuell nivå. Äldre personers egna erfarenheter står i fokus och forskning som initierats av och/eller utförs i nära samverkan med äldre alternativt deras anhöriga lyfts särskilt. Även forskning som undersöker och kritiskt granskar organisering och ledning av verksamheter där brukarmedverkan är central har sin plats inom nätverket.

Nätverket ställer sig till förfogande för att diskutera området med nationella organisationer som Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, intresseorganisationer med flera.

Pågående projekt och böcker

  • Brukarinflytande i genomförandeplaner. Ansvarig Maria Wolmesjö
  • Bennich, M., Zanderin, L. (red) Börjesson, U., Larsson, K. & Wolmesjö, M. (kommer 2016) Regelsystem, organisering och ledning inom verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning (prel. titel). Liber AB, Stockholm

Genomförda projekt och böcker

  • Bennich, M. & Zanderin L. (red), Lindström, E. & Wolmesjö, M. (2015) Upphandling, valfrihet och andra styrprinciper inom socialtjänsten. Malmö: Gleerups förlag AB
  • Rönnmark, L. (2014) Sista socialisationen. Berättelser som livskraft på äldreboendet. Rapport från FoU Sjuhärad Välfärd 2014 Nr 33
  • Wolmesjö, M. & Staaf, A. (red) (2014) Rätt till bistånd i äldreomsorg. Etik, juridik, praktik och profession. Malmö: Gleerups förlag AB
  • Zanderin, L. (red), Bennich, M. Esbjörnsson, S. Larsson, A-C. & Nyman, J. (2011) Lag om valfrihetssystem. En introduktion för professionsutbildningar. Liber AB

Medlemmar

Medlemmarna är verksamma vid universitet/högskola och/eller FoU-enheter och representerar olika, främst samhällsvetenskapliga discipliner.

Bennich Maria
Örebro universitet
maria.bennich@oru.se

Engström Kullén Agneta
Högskolan i Borås
agneta.kullen_engström@hb.se

Larsson Ann-Christine
PUFF-enheten, Norrköpings kommun
ann-christine.larsson@norrkoping.se

Larsson Kjerstin
Region Örebro Län
kjerstin.larsson@regionorebrolan.se

Mahrs Träff Annsofie
ISV Linköpings universitet, PUFF-enheten, Norrköpings kommun
annsofie.mahrs.traff@norrkoping.se

Wolmesjö Maria
Högskolan i Borås
maria.wolmesjo@hb.se

Zanderin Lars
LZ Läromedel
lars.zanderin@gmail.com