Nationella samarbeten

Nätverket ”Vårdforskning i Samverkan” (ViS), har sedan 2015 samverkat kring vårdforskningsprojekt och forskningsaktiviteter.

Vårdforskning i samverkan

Högskolan i Skövde, strategiskt samarbete i forskningsprogrammet om äldre och åldrande. Interventionsprojektet ”Kraftgivande samtal” undersöker om dessa samtal kan lindra lidande och stärka välbefinnande hos äldre med långvarig smärta. Ett annat projekt är tvärvetenskapligt där de existentiella vårdfrågornas humanvetenskapliga profil kombineras med frågeformulär och studier av genetisk profil till livsstil.

Institutionen för neurovetenskap och rehabilitering, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala. Barns- och ungdomars och deras föräldrars livssituation då barnet/ungdomen är beroende av ventilatorbehandling (respirator för hemmabruk). En doktorand är akademifinansierad.

Chalmers Tekniska Högskola, MedTech West, samt ett antal företag inom eHälsa och medicinsk teknik. Projektet ”PrehospIT” handlar om förbättrad kommunikation och patientsäkerhet i vårdkedjan, samt projektet e-Nursing som handlar om att öka patientsäkerhet genom ändrade arbetssätt som möjliggörs via ny teknik med fokus på att förbättra kommunikation och informationsöverföring mellan vårdare och mellan patient och vårdare.

Chalmers Tekniska Högskola (Arkitektur och Centrum för vårdens arkitektur), Sahlgrenska akademin institutionen för Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, Akademin för textil teknik och ekonomi vid Högskolan i Borås, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), MedTech West, samt ett antal företag. Projektet som pågår sedan 2008, handlar om vård och vårdande i högteknologiska miljöer.

Försvarsmedicincentrum har ett forskningssamarbete med centrumbildningen PreHospen vid Högskolan i Borås, där två lärare/forskare arbetar både på Försvarmedicincentrum och högskolan. Samarbetet har resulterat i flera vetenskapliga artiklar och konferensbidrag.

SACS (Swedish Academy of Caring Science). Samverkan mellan lärosätena Ersta Sköndal högskola, Mälardalens Universitet, Högskolan i Skövde, Linnéuniversitetet. Syfte att utveckla vårdvetenskapliga frågeställningar.

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Forskningsprojekt sedan 10 år tillbaka kring olika aspekter på hjärt-lungräddning och omhändertagande av patienter som överlevt ett plötsligt oväntat hjärtstopp, samt nya möjligheter att upptäcka stroke redan före ankomst till sjukhus. Andra projekt som avslutas 2015 handlar om ledarskap och organisation i kommuner/samhällen.

Metis Forum, ett forum för innovation och utveckling av IKT och eHälsa inom prehospital akutsjukvård. Västra Götalandsregionen står bakom etableringen av forumet och det drivs i nära samverkan med ett flertal aktörer, inom både näringsliv och akademi.

KTH och KI. Fyra pågående projekt sedan 2012 om hållbar verksamhetsutveckling i vården, till exempel Lean i sjukvården, Hälsofrämjande ledarskap, Chefskap och Media, Socialt kapital och förändringsledning Anslag: FORTE, AFA

KI, Stockholm och Högskolan Mälardalen. Projekt om hälsofrämjande åtgärder på arbetet i kommunal vård och omsorg. Ett forsknings- och doktorandsamarbete sedan 2012.

KTH, Göteborgs universitet, Jönköping University. Nystartat forskningssamarbete (2015) kring innovationer för strategisk ledning av hållbara värdeskapande vårdprocesser. Anslag: VINNOVA

Linköpings universitet, Prioriteringscentrum. Forskningssamverkan om hälso- och sjukvårdsprioriteringar som pågått sedan 2008. Gemensamma publikationer.

Linköpings universitet. Forskningssamarbete kring utvärdering av nytt behandlingskoncept för egenvård av muskelspasticitet vid stroke, CP eller andra neurologiska sjukdomar tillsammans med rehabiliteringsklinikerna i Linköping och Borås (SÄS). Flertal gemensamma publikationer i manus.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet. Projekt om delat beslutsfattande sedan 2006. Gemensamma publikationer. BILAGA 5. Internationella och nationella forskningssamarbeten (3/4)53

KI, KTH, Stockholms universitet, Göteborgs universitet. Forskningssamverkan i projekt om personcentrerad vård och delat beslutsfattande. Anslag: FORTE.

SBU, Stockholm. Forskningssamverkan kring utveckling av etik inom HTA verksamhetsedan 2012. Gemensamma konferenspresentationer och publikationer.

MedTech West – En forskningsplattform för forsknings- och utvecklingssamverkan inom medicinteknikområdet grundat av Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Regional utveckling/Västra Götalandsregionen. Fokus är att öka volymen och kvaliteten på medicinteknisk forskning och utveckling i Västsverige där industri, akademi och vård samverkar.

SAFER – Fordons och Trafikforskningscentrum på Lindholmen Science Park En forskningsplattform för multidisciplinär forskning i samverkan med intressenter från olika delar av samhället. Totalt medverkar ett 30-tal organisationer från akademi, industri och samhälle. HB har aktiv medverkan i SAFERs ”postcrash” och ”human monitoring” områden. Ett exempel på vårdrelaterad forskning med HB medverkan är hur äldre ska motiveras att sluta köra bil när förmågan sviktar eller uppmuntras att fortsätta köra bil när så är möjligt för att bibehålla mobilitet och leva ett aktivt liv.

KTH, KI, Högskolan i Gävle. Smarta textilier för hållbar arbetshälsa – Hur kan rörelsemätningar i arbetslivet användas för att skapa bättre arbetsmiljö och förebygga arbetsrelaterad ohälsa? Utmaningsdriven innovation/VINNOVA

Lunds universitet, Göteborgs universitet. Nationellt nätverk för vårdvetenskaplig forskning om organdonation och transplantation. Anslag: FORTE. Pågått sedan 2014.

Högskolan i Skövde, VGR. SAREK – En forskningsplattform för simuleringsträning inom prehospital akutsjukvård. Huvudansvarig: Per Backlund, Högskolan i Skövde. Gemensamma konferenspresentationer och publikationer. Anslag VGR. Pågått sedan 2013.

Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Forskningssamarbete i tre projekt: ”Chefios”, ”Chefers rörlighet och hållbarhet” samt ”Organisatoriska vägar till hälsa: Långsiktigt hållbart förändringsarbete och chefskap i kommuner” – med fokus på vård och omsorgsorganisationer. Flertal publikationer, anslag från VINNOVA, AFA

Linköpings universitet, KTH, Ersta Sköndal högskola. Forskningssamarbete i det nystartade forskningsprogrammet ”Värdebaserat ledarskap i äldreomsorgen”.