Utveckling av flyktiga fettsyror (VFA) plattform med membranbioreaktorer

Utveckling av flyktiga fettsyror (VFA) plattform med membranbioreaktorer

Om man tittar närmare till rötningsprocessen så finns det många olika mikroorganismer som bryter ner avfall till flyktiga fettsyror (VFA) och väte, för att sedan omvandlas dessa material till biogas eller metan genom en serie av biologiska reaktioner. Fettsyrorna kan i sin tur förädlas till värdefulla slutprodukter såsom butanol och djurfoder (i form av svampbiomassa).

Utmaningen för att lyckas med detta är att kunna optimera rötningsprocessen för VFA produktion istället för metanproduktion samt att kunna extrahera VFA innan de omvandlas till metan. Det finns emellertid en lovande teknik som kan lösa detta problem som heter membranbioreaktorer (MBR). MBR har främst utvecklats för och används till avloppsrening. Normalt arbetar MBR med utspädda material (d.v.s. avloppsvatten), och genom att behålla cellerna kan de på kort tid avlägsna orenheter genom avloppsbehandlingar.

MBR är i dagsläget inte utvecklad än för andra tillämpningar än avloppsrening. Detta projekt syftar till att omvandla rötningsprocessen från att framställa en enda produkt (metan eller biogas) till ett bioraffinaderi genom att slå samman VFA-plattformen och MBR. VFA-plattformen är ett relativt nytt koncept och MBR används som sagt huvudsakligen används för avloppsvattenbehandling. Detta projekt är ett helt nytt och innovativt koncept där MBR appliceras för att behandla höga koncentrationen av avfallsslam i rötning för att extrahera de flyktiga fettsyrorna innan de omvandlas till metan. Flera olika MBR-konfigurationer kommer att utvecklas och användas för att från matavfall och restprodukter framställa och extrahera VFA i MBR-moduler. Dessa flyktiga fettsyror kommer sedan att utvecklas till olika slutförädlingsprodukter såsom butanol, PHA och svampbiomassa.